Top

Brig

Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus 

Rydym yn cynnig creu gorchmynion er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol mewn mannau cyhoeddus penodedig ar draws Bro Morgannwg. 

 

Cefndir

Ar hyn o bryd, mae yfed alcohol wedi ei gyfyngu mewn rhai ardaloedd o Fro Morgannwg gan Orchmynion Dynodedig ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd.  Bydd y gorchmynion hyn yn dod i ben fis Hydref 2017 ac mae angen eu hadnewyddu o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.  Bydd y gorchmynion newydd, y cyfeirir atynt fel Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus yn gweithio yn yr un ffordd â'r gorchmynion cyfredol. Nid yw’r gorchymyn yn gwahardd yfed alcohol mewn mannau cyhoeddus, ond mae’n ei wneud yn drosedd i barhau i yfed alcohol pan fydd swyddog yr heddlu, neu berson(au) awdurdodedig yn gofyn i'r person i stopio. Mae’r cosbau'n cynnwys:

 • meddiannu a gwaredu’r alcohol; 
 • cyflwyno hysbysiad cosb sefydlog; neu
 • erlyn

Cynigion

Mae’r Cyngor yn bwriadu adfer yr holl orchmynion cyfredol er mwyn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd. Gellir gweld manylion y gorchmynion presennol a’u lleoliadau isod.

 

 

Map o orchmynion presennol

 

Sylwer y caiff safleoedd trwyddedig neu ddigwyddiadau gyda hysbysiad digwyddiad dros dro yn yr ardaloedd hyn eu heithrio o'r gorchymyn.

 

Dweud eich dweud

Hoffem glywed gan breswylwyr, busnesau, ymwelwyr ac unrhyw randdeiliaid eraill ar y cynnig i ailgyflwyno'r gorchmynion hyn o dan ddeddfwriaeth newydd.  Er mwyn gwneud hyn, gallwch naill ai:

 

1. Llenwi ein harolwg ar-lein

 

2. Rhannu eich barn yn ysgrifenedig i’r cyfeiriad isod

 

3. Rhannu eich barn trwy ffonio’r rhif isod

 

4. Gofyn am gael copi papur o’r arolwg ac amlen rhadbost i gael ei anfon i'ch cartref neu gyfeiriad busnes

 

Fe fydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o ddydd Iau 06 Gorffennaf tan ddydd Iau 17 Awst 2017. 

 

Cyswlltwch â

 

 • RHADBOST  RTGU-JGBH-YYJZ
  Ymgynghori
  Cyngor Bro Morgannwg
  Heol Holton
  Y Barri
  CF63 4RU