Top

Brig

Dyfodol Ysgol Sant Cyres, Dinas Powys

 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben. Mae'r ymatebion yn cael eu dadansoddi a byddant yn cael eu cyflwyno i Gabinet Cyngor Bro Morgannwg yn y dyfodol agos.

 

Sut gallwn ni ddefnyddio'r safle hwn i ddatblygu dyfodol i'r Fro gyfan? 

Mae'r Cyngor wedi gofyn i holl drigolion y Fro beth yr hoffen nhw ei weld ar gyn-safle Ysgol Gyfun Sant Cyres yn Ninas Powys.

 

Beth sydd yno ar hyn o bryd?

Tir ac adeilad gwag.

 

Rhwng 1974 a 2012, bu'r safle'n gartref i ysgol disgyblion iau Ysgol Gyfun Sant Cyres. Fodd bynnag, oherwydd cwymp mewn niferoedd, mae holl ddisgyblion Sant Cyres nawr yn cael eu dysgu ar brif safle'r ysgol ym Mhenarth. Mae tîm Dysgu a Sgiliau'r Cyngor wedi ystyried rhagolygon niferoedd disgyblion y dyfodol ac wedi penderfynu na fydd angen ail gampws bellach.

 

Ger safle'r hen ysgol, mae llain o dir sy'n cael ei ddefnyddio fel tir pori. Mae'r safle cyfan yn 30 acer o faint, sef tua 30 o feysydd pêl-droed. Mae hwn yn ddarn anferth o dir a allai gael ei ddefnyddio at sawl pwrpas posibl.

 

Pam fod angen datblygu'r safle? 

Yn bennaf oherwydd bod ein trigolion yn dweud wrthym yn aml fod angen llawer o bethau ar y Fro, ac rydyn ni'n credu y byddai'n wastraff adnodd i adael y tir hwn heb ei ddefnyddio.

 

Yn ail, mae'r adeilad gwag yn denu ymddygiad gwrth-gymdeithasol ar lefel leol. Mae hyn yn ben tost i'r trigolion lleol ac yn costio arian mawr i'r Cyngor. Hyd yma, gwariwyd £31,000 ar ddiogelu'r safle. Gellid gwario'r arian hwnnw ar achosion llawer mwy haeddiannol yn y Fro.

 

Ac yn olaf oherwydd, gan ddibynnu ar y modd y penderfynwn ni ddatblygu'r tir, mae posibilrwydd y gallai'r Cyngor elwa ar ei werthu. Rydyn ni'n gwybod y buasai'n trigolion yn dymuno i'r arian hwn gael ei wario yn y gymuned. Felly ym mis Medi, cytunodd Cabinet y Cyngor y dylai pob ceiniog o unrhyw arian a godir gan y gwerthiant gael ei wario ar wella adnoddau newydd i ysgolion yn y Fro. Gallai'r arian hwn gael effaith sylweddol ar ein cynllun gwaith parhaus i wella adnoddau ysgolion y Fro.

 

Beth sydd wedi digwydd hyn yn hyn? 

Nid oes penderfyniad wedi cael ei wneud eto ar ddefnydd y safle yn y dyfodol. Buon ni'n siarad ag amryw sefydliadau a phartneriaid posibl yn y Fro, ond nid oes yr un o'r rhain wedi mynegi diddordeb yn y safle. Awgrymwyd ystod o wahanol bwrpasau gan y gymuned leol yn ystod ymgynghoriad blaenorol, ond nid oes gan y Cyngor arian i wireddu'r rhain chwaith. Fodd bynnag, gallai rhai o'r awgrymiadau hyn gael eu gweithredu petai cyfran o'r tir yn cael ei werthu i'w ddatblygu. Mae hyn oherwydd, pan fo'r Cyngor yn gwerthu tir, fod gennym hawl i negyddu gyda'r sawl sy'n ei brynu i sicrhau gwelliannau i'r ardal, fel adeiladu adnoddau penodol neu ddarparu arian i ni fel Cyngor ei wario.

 

Sut galla i fynegi fy marn?

Rydyn ni'n credu bod dyfodol y safle yn Ninas Powys yn fater sy'n effeithio ar holl drigolion y Fro. Dyna pam y cynhaliwyd ymgynghoriad mor sylweddol.

 

Bu'r ymateb i'r ymgynghoriad yn galonogol iawn, a daeth yn amlwg i ni ystod mor eang o safbwyntiau sy'n bodoli yn y gymuned. Mae'r ymatebion yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd ac yna'n cael eu cyflwyno i'r Cabinet. Unwaith bydd hyn wedi digwydd, edrychwn ymlaen at gyhoeddi'r canlyniad wrth ein trigolion.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y broses ymgynghori, cysylltwch trwy e-bost at: consultation@valeofglamorgan.gov.uk.