Top

Brig

Ceisiadau am Wybodaeth 

Gellir cael mynediad i wybodaeth gan y Cyngor drwy ddwy brif gyfundrefn: Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

 

Os ydych chi’n dymuno cael mynediad i wybodaeth amdanoch chi’ch hun, caiff hyn ei reoleiddio yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ceir manylion cryno’r tair deddfwriaeth isod.

 

Mae cyfundrefnau Mynediad i Wybodaeth, yn unol â Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol fel ei gilydd, yn rhoddi hawl cyffredinol i gael mynediad i wybodaeth sy’n hysbys i Awdurdodau. Mae creu gwybodaeth newydd neu roi barn neu ddyfarniad nad sy’n bodoli eisoes y tu hwnt i gwmpasiad y cyfundrefnau hyn, fodd bynnag.

 

Nodwch nad yw darparu gwybodaeth yn unol â deddfwriaeth mynediad yn rhoddi hawl awtomatig i ailddefnyddio’r wybodaeth hon. Oherwydd hyn, os yw’n fwriad gennych i ailddefnyddio’r wybodaeth, byddai angen i chi wneud cais i’r Cyngor hwn yn unol â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Gyhoeddus 2005.

 

Nodwch: ni luniwyd deddfwriaeth gwybodaeth i ddatrys cwynion am yr awdurdod. Mae ffyrdd eraill o wneud hyn. Gweler Polisi Corfforaethol Cwynion y Cyngor am wybodaeth bellach. 

 

Dylid cyfeirio ceisiadau am wybodaeth gan y Cyngor hwn at:  

Uned Rhyddid Gwybodaeth 

Cyngor Bro Morgannwg 

Y Swyddfeydd Dinesig 

Holton Road

Y Barri 

CF63 4RU 

 

freedom of informationDeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000  

Mae’r Ddeddf hon yn rhoddi hawl mynediad cyffredinol i’r cyhoedd i wybodaeth wedi’i chofnodi gan awdurdodau cyhoeddus.

 

Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth: 

Gallwch wneud cais ysgrifenedig drwy lythyr neu e-bost gan ddatgan yn eglur pa wybodaeth rydych yn dymuno’i derbyn. Os yw’r wybodaeth gennym, caiff ei darparu o fewn 20 diwrnod gwaith* os nad yw’r wybodaeth wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu. 

Os yw’r wybodaeth rydych chi’n gwneud cais amdani wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu, byddwch yn cael eich hysbysi o hyn yn ysgrifenedig ag eglurhad o’r eithriad. 

 

Nodwch: 

 • Gall y Cyngor godi tâl am y wybodaeth, megis llungopïo gwybodaeth a thâl postio.
 • Mae sawl eithriad mewn bod yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a allai ein hatal rhag datgelu’r wybodaeth. Ymhlith eithriadau  o’r fath mae manylion personol.
 • Mae llawer o’r wybodaeth sydd gan y Cyngor wedi cael ei throsglwyddo o’r Cabinet neu i Bwyllgorau Craffu, er enghraifft, ym meysydd Cynllunio, Gofal Cymdeithasol a Thai. Gan fod y wybodaeth hon eisoes yn agored i’r cyhoedd yn y cofnodion a gyhoeddir ar wefan y Cyngor. Gallech chi chwilio am y wybodaeth ar y wefan yn hytrach na disgwyl am y wybodaeth drwy gais Rhyddid Gwybodaeth.
 • Mae cyfundrefnau Mynediad i Wybodaeth, yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, yn rhoddi hawl cyffredinol i gael mynediad i wybodaeth sydd ym meddiant Awdurdodau. Mae creu gwybodaeth newydd neu roi barn neu ddyfarniad nad sy’n bodoli eisoes y tu hwnt i gwmpasiad y cyfundrefnau hyn, fodd bynnag

*Gall y Cyngor ymestyn y terfyn amser o 20 diwrnod gwaith i ymateb i gais os yw’n angenrheidiol mewn cydymffurfiaeth â Deddf Rhyddid Gwybodaeth er mwyn ystyried prawf lles y cyhoedd yn achos datgelu’r wybodaeth. 

  

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 

Mae’r rheoliadau’n rhoddi hawli aelodau’r cyhoedd i gael mynediad i wybodaeth amgylcheddol sydd ym meddiant awdurdodau cyhoeddus. Mae’r diffiniad o wybodaeth amgylcheddol yn un eang. Caiff ceisiadau eu gweinyddu yn yr un ffordd â cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth, a dylech gyflwyno’r cais fel uchod.  

 

Nodwch fod cyfundrefnau mynediad yn cynnwys nifer o eithriadau a allai ein hatal rhag datgelu gwybodaeth. Os byddwch yn gwneud cais, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi os yw hyn yn berthnasol ac yn eich hysbysu o’ch hawl i apelio. 

 

Os yw’r wybodaeth y gwneir cais amdani’n cyfeirio ar drydydd parti, gellid ymgynghori â nhw cyn gwneud penderfyniad i ddatgelu’r wybodaeth neu beidio. 

 

Efallai fydd gofyn i chi dalu am y wybodaeth. Mae’r rheolau’n amrywio o un ddeddfwriaeth i’r llall. Os ydych yn gwneud cais, byddwn yn ystyried hyn ac yn rhoi gwybod i chi. 

 

Deddf Diogelu Data 1998  

Mae’r ddeddf hon yn rhoddi rhai hawliau i unigolion parthed gwybodaeth sy’n hysbys amdanyn nhw.  

 

Efallai fyddwch yn dymuno gwneud cais am wybodaeth benodol amdanoch chi sydd ym meddiant y cyngor. Yr enw ar hyn yw Cais Mynediad i Bwnc.  

 

Gwneud Cais Mynediad i Bwnc: 

 1. Cyflwynwch eich cais yn ysgrifenedig drwy’r post neu e-bost os gwelwch yn dda. Eglurwch yn fanwl pa wybodaeth yr ydych yn dymuno cael mynediad iddi. Gallwch chi hefyd nodi os ydych chi’n gwybod ym meddiant pa adran mae’n wybodaeth yn eich tyb chi.
 2. Bydd angen i chi dalu ffi o £10* am brosesu’r cais. Dylai’r siec fod yn daladwy i Gyngor Bro Morgannwg.
 3. Bydd angen i chi ddarparu dau ddarn o dystiolaeth adnabod, megis trwydded yrru, pasbort, bil cartref, mantolen banc. Ni fyddwn yn medru datgelu gwybodaeth nes i’r dystiolaeth adnabod gael ei chyflwyno. Os mai rhiant sy’n dymuno derbyn gwybodaeth am eich plentyn ydych chi, dylech chi ddarparu prawf o’ch perthynas â nhw, megis tystysgrif gen, yn ogystal â dau ddarn o dystiolaeth ar eich cyfer chi.
 4. Mae gan y Cyngor 40 diwrnod i ddarparu’r wybodaeth, sy’n dechrau ar y diwrnod y derbynnir y ffi. 

*Mae’r ffi ar gyfer ceisiadau addysgol yn amrywio. 

 

Cynllun Cyhoeddi 

 

Ers mis Ionawr 2009, mae pob awdurdod wedi mabwysiadu cynllun sy’n rhestru gwybodaeth mewn saith dosbarthiad bras.  

 

Gwybodaeth Bellach

Ceir gwybodaeth bellach ar fanylion y cyfundrefnau mynediad gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru  

Llawr 2, Churchill House

Churchill Way

Caerdydd

CF10 2HH

 

   Ceir manylion pellach ar y ddeddfwriaeth a Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Gyhoeddus 2005 gan:

Swyddfa Gwybodaeth y Sector Gyhoeddus