Top

Brig

Ceisiadau am Wybodaeth 

Gellir cael mynediad i wybodaeth gan y Cyngor drwy ddwy brif gyfundrefn: Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

 

Os ydych chi’n dymuno cael mynediad at wybodaeth amdanoch chi’ch hun, caiff hyn ei reoleiddio yn unol â’r RhDDC a Deddf Diogelu Data 2018.

 

Mae cyfundrefnau Mynediad i Wybodaeth, yn unol â Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol fel ei gilydd, yn rhoddi hawl cyffredinol i gael mynediad i wybodaeth sy’n hysbys i Awdurdodau. Mae creu gwybodaeth newydd neu roi barn neu ddyfarniad nad sy’n bodoli eisoes y tu hwnt i gwmpasiad y cyfundrefnau hyn, fodd bynnag.

 

Nodwch nad yw darparu gwybodaeth yn unol â deddfwriaeth mynediad yn rhoddi hawl awtomatig i ailddefnyddio’r wybodaeth hon. Oherwydd hyn, os yw’n fwriad gennych i ailddefnyddio’r wybodaeth, byddai angen i chi wneud cais i’r Cyngor hwn yn unol â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Gyhoeddus 2005.

 

Nodwch: ni luniwyd deddfwriaeth gwybodaeth i ddatrys cwynion am yr awdurdod. Mae ffyrdd eraill o wneud hyn. Gweler Polisi Corfforaethol Cwynion y Cyngor am wybodaeth bellach. 

 

Dylid cyfeirio ceisiadau am wybodaeth gan y Cyngor hwn at:  

Uned Rhyddid Gwybodaeth 

Cyngor Bro Morgannwg 

Y Swyddfeydd Dinesig 

Holton Road

Y Barri 

CF63 4RU 

 

freedom of informationDeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000  

Mae’r Ddeddf hon yn rhoddi hawl mynediad cyffredinol i’r cyhoedd i wybodaeth wedi’i chofnodi gan awdurdodau cyhoeddus.

 

Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth: 

Gallwch wneud cais ysgrifenedig drwy lythyr neu e-bost gan ddatgan yn eglur pa wybodaeth rydych yn dymuno’i derbyn. Os yw’r wybodaeth gennym, caiff ei darparu o fewn 20 diwrnod gwaith* os nad yw’r wybodaeth wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu. 

Os yw’r wybodaeth rydych chi’n gwneud cais amdani wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu, byddwch yn cael eich hysbysi o hyn yn ysgrifenedig ag eglurhad o’r eithriad. 

 

Nodwch: 

  • Gall y Cyngor godi tâl am y wybodaeth, megis llungopïo gwybodaeth a thâl postio.
  • Mae sawl eithriad mewn bod yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a allai ein hatal rhag datgelu’r wybodaeth. Ymhlith eithriadau  o’r fath mae manylion personol.
  • Mae llawer o’r wybodaeth sydd gan y Cyngor wedi cael ei throsglwyddo o’r Cabinet neu i Bwyllgorau Craffu, er enghraifft, ym meysydd Cynllunio, Gofal Cymdeithasol a Thai. Gan fod y wybodaeth hon eisoes yn agored i’r cyhoedd yn y cofnodion a gyhoeddir ar wefan y Cyngor. Gallech chi chwilio am y wybodaeth ar y wefan yn hytrach na disgwyl am y wybodaeth drwy gais Rhyddid Gwybodaeth.
  • Mae cyfundrefnau Mynediad i Wybodaeth, yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, yn rhoddi hawl cyffredinol i gael mynediad i wybodaeth sydd ym meddiant Awdurdodau. Mae creu gwybodaeth newydd neu roi barn neu ddyfarniad nad sy’n bodoli eisoes y tu hwnt i gwmpasiad y cyfundrefnau hyn, fodd bynnag

*Gall y Cyngor ymestyn y terfyn amser o 20 diwrnod gwaith i ymateb i gais os yw’n angenrheidiol mewn cydymffurfiaeth â Deddf Rhyddid Gwybodaeth er mwyn ystyried prawf lles y cyhoedd yn achos datgelu’r wybodaeth. 

 

Diogelu Data – Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth

Mae hyn yn rhoi hawliau penodol i unigolion i gael gweld gwybodaeth a ddelir amdanynt. Efallai yr hoffech chi wneud cais am wybodaeth benodol a ddelir gan y cyngor amdanoch chi’ch hun. Gelwir hwn yn Gais Gwrthrych am Wybodaeth. 

 

Mae’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi’r hawl i chi weld eich gwybodaeth bersonol. I arfer yr hawl hon mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni:  

 

Uned Rhyddid Gwybodaeth

Cyngor Bro Morgannwg   

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU

 

 

  • 01446 700111
  • FOIUnit@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Fel arfer caiff y ceisiadau hyn eu prosesu am ddim; fodd bynnag, gellir codi ffi resymol os yw’n amlwg nad oes sail i’r ceisiadau neu eu bod yn ormodol. Efallai byddwn yn gofyn am brawf adnabod er mwyn prosesu ceisiadau. Byddwn yn eich cynghori am hyn yn ein hymateb.


Sylwer bod eithriad i’r hawl mewn rhai amgylchiadau. Os bydd eithriad yn berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o hyn wrth ymateb i chi. 

 

Mae’n ofynnol i ni roi gwybodaeth am yr hyn a wneir ynglŷn â chais heb oedi gormodol ac mewn unrhyw achos o fewn mis i dderbyn y cais. Gellir estyn hyn i ddau fis ychwanegol os bydd angen, gan ystyried cymhlethdod a nifer y ceisiadau. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw estyniad o fewn mis i dderbyn y cais.  

 

Cynllun Cyhoeddi 

 

Ers mis Ionawr 2009, mae pob awdurdod wedi mabwysiadu cynllun sy’n rhestru gwybodaeth mewn saith dosbarthiad bras.  

 

Gwybodaeth Bellach

Ceir gwybodaeth bellach ar fanylion y cyfundrefnau mynediad gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru  

Llawr 2, Churchill House

Churchill Way

Caerdydd

CF10 2HH

 

      Ceir manylion pellach ar y ddeddfwriaeth a Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Gyhoeddus 2005 gan:

Swyddfa Gwybodaeth y Sector Gyhoeddus