Top

Brig

Timau Gwasanaethau Plant

Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Bro Morgannwg yn gweithio i hybu a diogelu lles plant a phobl ifanc mewn angen o fewn eu teuluoedd.

 

A lle nad yw hynny’n bosib, yn darparu gofal amgen o ansawdd da. Gwnawn hyn drwy helpu a chynnig cymorth i blant mewn angen y byddai eu hiechyd a’u lles yn ddioddef pe na fyddem yn darparu gwasanaethau.

 

Tîm Derbyn a Chymorth y Teulu

Mae’r Tîm Derbyn a Chymorth y Teulu’n derbyn yr holl ymholiadau cychwynnol, yn cynnwys y rhai sy’n ymwneud ag amddiffyn plant. Trwy weithio’n effeithiol gyda phartneriaid a chanolbwyntio ar wella gweithio integredig, mae’r tîm yn gwneud asesiadau ac yn cyfeirio teuluoedd i’r cyfeiriad cywir i sicrhau eu bod yn derbyn y lefel gywir o gefnogaeth ar yr amser cywir.

 

Tîm Rheoli Gofal

Mae’r Tîm Rheoli Gofal yn diogelu ac yn amddiffyn plant a phobl ifanc, yn hybu eu lles ac yn gwella’r ‘cyfleoedd mewn bywyd’ i’r rheiny sydd mewn angen. Mae’r tîm wedi datblygu arbenigedd mewn gweithredoedd gofalu, gan sicrhau cynllunio amserol ac effeithiol i’r plant hynny y mae eu cynlluniau gerbron y Llys.

 

Tîm Pymtheg a Mwy

Mae’r Tîm Pymtheg a Mwy yn cefnogi pobl ifanc 15+ oed sy’n ‘derbyn gofal’ gan yr Awdurdod Lleol, sydd mewn addysg llawn amser neu sy’n ddigartref a rhwng 16 a 18 oed. Mae ymrwymiad y tîm i ymgysylltu’n hybu mwy o gyfranogaeth gan bobl ifanc, nid yn unig yn eu bywydau eu hunain ond mewn gwella gwasanaethau i eraill hefyd.

 

Tîm Iechyd Plant ac Anabledd

Mae’r Tîm Iechyd Plant ac Anabledd yn darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu difrifol neu sylweddol, anableddau corfforol, nam ar y synhwyrau neu nam difrifol ar eu gallu i gyfathrebu. Mae ganddynt gysylltiadau cryf gyda gwahanol asiantaethau, yn arbennig ym maes Iechyd, ac maent wrthi ar hyn o bryd yn archwilio’r syniad o weithio’n rhanbarthol er budd plant anabl a’u teuluoedd.

 

Children with Additional Needs

 

Gwasanaeth Troseddau’r Ifanc

Mae Gwasanaeth Troseddau’r Ifanc yn bartneriaeth statudol rhwng nifer o asiantaethau sy’n gyfrifol am atal troseddu a throseddu pellach ym Mro Morgannwg. Trwy weithio’n agos gyda thimau ar draws y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifainc a’u partneriaid, mae’r gwasanaeth yn hybu gwaith ataliol sy’n ceisio atal troseddu lle bo modd.

Tîm Lleoliadau a Threfniadau Parhaol

Mae’r Tîm Lleoliadau a Threfniadau Parhaol yn asesu ac yn cymeradwyo lleoliadau maethu i blant Bro Morgannwg mewn cydweithrediad â’n Panel Maethu. Mae hyn yn cynnwys nifer gynyddol o leoliadau gyda pherthnasau sy’n galluogi plant i aros o fewn rhwydwaith eu teulu ehangach. Mae’r tîm yn cynnig cefnogaeth i ofalwyr maeth, gydag ymrwymiad i hybu’r syniad o benodi a chadw mwy o ofalwyr lleol.

 

Fostering

 

VVC logo

Gydweithfa Fabwysiadu Ranbarthol

Mae’r Gydweithfa Fabwysiadu Ranbarthol, a reolir gan Fro Morgannwg, yn gweithredu ar draws y Fro, yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i asesu a chymeradwyo mabwysiadwyr, i ddarparu cefnogaeth, ac i ganfod teulu i blant y mae mabwysiadu’n rhan o’u cynlluniau. Mae’r Gydweithfa’n un o’r cydweithfeydd mabwysiadu rhanbarthol a geir ledled Cymru sy’n rhan o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.

 

Adoption

FACT

Teuluoedd yn Cyflawni Newidiadau

Mae Teuluoedd yn Cyflawni Newidiadau gyda’i Gilydd yn wasanaeth atal ac ymyrraeth gynnar gan y tîm Teuluoedd yn Gyntaf sy’n galluogi teuluoedd i wneud newidiadau positif, gan ostwng y nifer o deuluoedd sy’n datblygu anghenion mwy cymhleth a heriol. Mae gallu’r gwasanaeth i weithio’n effeithiol ar stepen drws, ac o flaen stepen drws y gwasanaethau plant statudol yn ganolog i waith atal effeithiol.

 

FACT

 

Flying-Start

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Degwedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi cefnogaeth i deuluoedd i roi cychwyn gwell i blant mewn bywyd. Ei nod yw gwella datblygiad plant, eu hiechyd a’u llesiant i baratoi ar gyfer yr ysgol mewn ffordd sy’n hybu gallu plant i gyflawni eu potensial. Mae Dechrau’n Deg yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau plant statudol lle mae plant sy’n ymwneud â’r Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn byw yn yr ardal Dechrau’n Deg.

 

Flying Start