Top

Brig

Ein Gweledigaeth

Mae Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc: Cyngor Bro Morgannwg yn rhagweithiol ac yn ymroddedig i gynnig y gwasanaethau gorau i’w dinasyddion a bodloni eu hanghenion.

Rachel-Evans

“Mae’n bleser mawr gennyf eich croesawu i’n tudalennau recriwtio a gobeithio y byddwch yn pori drwyddynt yn fanwl. Mae’n amser cyffrous iawn i ymuno â Bro Morgannwg. Rydym yn hynod falch o’n statws fel y Cyngor sy’n perfformio orau yng Nghymru ac rydym yn uchelgeisiol ynglŷn ag adeiladu ar y llwyddiant hwnnw.

 

Mae’r Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ym Mro Morgannwg yn elwa ar y gefnogaeth gorfforaethol gref ac ymroddedig a dderbyniwn ac mae gennym berthynas ragorol gyda’n partneriaid. Mae’r amgylchedd yma’n sicrhau bod plant yn ganolog i’r gwaith a wnawn ac rydym yn gwerthfawrogi ein staff am y cyfraniad a wnânt.

 

Os yw hyn yn eich ysbrydoli i wneud gwahaniaeth ac ymuno â ni yn ein gwaith yma ym Mro Morgannwg, edrychaf ymlaen at glywed gennych.” – Rachel Evans, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn rhagweithiol ac yn ymroddedig i gynnig y gwasanaethau gorau i’w ddinasyddion ac i fodloni eu hanghenion.

 

Rydym yn targedu ein ffocws ar ddarparu gwasanaethau da i’r rheiny sy’n eu derbyn nhw o fewn ein gwerthoedd craidd, sef ymgysylltiad, eglurder a grymuso. Credwn fod y gwerthoedd yma’n cefnogi ein gallu i ddarparu’r gwasanaethau cywir, yn y ffordd gywir, i’r bobl gywir, ar yr amser cywir.

 

 

Mae Bro Morgannwg yn ardal lle ceir ffyniant ynghyd ag elfennau difreintiedig ac angen mawr. Mae oddeutu 28,596 o blant a phobl ifanc 0 i 18 oed yn byw o fewn ffiniau’r Cyngor; mae ein hymrwymiad i sicrhau canlyniadau positif i’n trigolion yn parhau’n ganolog i’n ffordd ni o weithio.

 

Rydym yn hapus i fod yn wahanol ac i osod y patrwm ar gyfer newid positif yn hytrach na dilyn llwybrau pobl eraill. Rydym yn amcanus ac yn hydwyth, yn ymroddedig i wella ac yn awyddus i groesawu syniadau newydd. Trwy adeiladu ar ein cryfderau sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth eang, gallwn eich cefnogi gyda thîm abl ac ymroddedig sydd â gallu amlwg i ddarparu gwasanaethau gwych ac i helpu teuluoedd i gael canlyniadau da.

 

Peidiwch â bodloni ar wrando arnom ni….dewch i gwrdd â rhai o’n staff, ein gofalwyr maethu a defnyddwyr ein gwasanaeth:

 

 

 

Rydym wedi dod yn ein blaenau’n rhagorol o ran gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac mae ein ffocws yn parhau ar gynllunio a hybu gwasanaethau ataliol. Rydym yn cydnabod ein cyflawniadau ac yn eglur ynghylch cyfeiriad ein gwaith a fydd yn cydbwyso’r angen i wella gwasanaethau’n barhaus gyda realiti amlwg y straen ar adnoddau.

 

Ar hyn o bryd mae ein ffocws ar wella gwaith integredig ymhellach ar garreg y drws, a chyn hynny, er mwyn ein galluogi i gefnogi plant a theuluoedd yn gynharach. Byddwch chi’n cymryd rhan yn y gwaith o helpu’r Cyngor a’i bartneriaid i ddatblygu ei raglen o newid, sef rhaglen a luniwyd i gynnig ystod o wasanaethau i blant a theuluoedd sy’n fwy ymatebol i angen ac yn fwy cynaliadwy.

 

Mae’r gwaith o greu amgylchedd lle mae staff yn mwynhau eu gwaith, yn cael eu cefnogi i ddarparu o fewn rolau heriol ac anodd, ac yn cael pob cyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u profiad sy’n ein galluogi ni ynghyd i hybu canlyniadau positif i blant a’u teuluoedd, yn ganolog i fy rôl innau fel Pennaeth y Gwasanaeth. Rwyf wedi ymrwymo’n llawn i’r dasg yma ac yn hynod frwdfrydig ynghylch y gwaith sy’n digwydd ym Mro Morgannwg. Edrychaf ymlaen at eich croesawu i’r tîm.