Top

Brig

Gweithiwr Cymdeithasol V-CS-CM005

 Vale Waves

TEITL Y SWYDD : Gweithiwr Cymdeithasol - Rheolaeth Gofal

 

RHIF Y SWYDD : V-CS-CM005 / 06 / 08 / 11 / 12 and 15

 

ADRAN/CYFARWYDDIAETH : Gwasanaethau Cymdeithasol

 

ADRAN/IS-ADRAN : Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 

LLEOLIAD : Y Barri

 

GRADDFA’R SWYDD : Gradd H, PCG 31 -36 NEU Radd I, PCG 36 - 41

 

Gweithwyr Cymdeithasol

Yn rhan o un o’n timau gwaith cymdeithasol rheng flaen, byddwch yn gyfrifol am lwyth achos cymysg ac amrywiol wedi’i ddyrannu yn unol â’ch sgiliau a’ch profiad ôl cymhwyso.   Gallwch ddisgwyl fod yn rhan o:

  • Asesu plant trwy waith uniongyrchol.
  • Gweithio gyda theuluoedd a sefydliadau partneriaeth.
  • Datblygu cynlluniau sy’n canolbwyntio ar blant a gweithredu ac adolygu’r rhain gyda’r plentyn, ei deulu a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n rhan o’r gwaith.

Gan ganolbwyntio ar fuddiannau plant, cewch eich cefnogi i lunio asesiadau clir ar sail tystiolaeth sy’n llywio cynllunio effeithiol.  Disgwylir i chi gynnal safonau uchel o arfer proffesiynol yn unol â deddfwriaeth, canllawiau, rheoliadau a safonau cenedlaethol perthnasol.  

 

Byddwch yn gweithio yn rhan o dîm gyda threfniadau goruchwylio rheolaidd a chefnogol ar waith.   Cewch gyfleoedd hefyd i ddatblygu eich sgiliau a’ch profiad eich hun ym Mro Morgannwg ac i barhau i symud eich gyrfa yn ei blaen.

 

Pecyn Cais

 

 

Gwnewch cais ar-lein

 

 

Mae’r Cyngor wedi gweithredu strwythur talu a graddio lleol ynghyd ag amodau a thelerau cysylltiedig ar gyfer pob swydd o fewn cylch gwaith llawlyfr Statws Sengl / NJC ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Bydd darpariaethau’r llawlyfr Cenedlaethol yn berthnasol pan fo’r cydgytundeb lleol yn fud neu pan nad oes polisi / gweithdrefn leol arall neu amodau a thelerau lleol eraill yn bodoli. 

  

Dychwelyd eich ffurflen gais atom

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi’u cwblhau i:

 

Contact OneVale

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU

 

 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r tâl post cywir ar gyfer eich cais

 

Anfonwch geisiadau e-bost i:  recruitment@valeofglamorgan.gov.uk a chewch gadarnhad dros e-bost ein bod wedi'i dderbyn, fel arfer o fewn 48 awr.

 

Nid yw cyfathrebu dros e-bost y rhyngrwyd yn ddiogel oherwydd gall rhywun arall gipio a darllen y negeseuon. Felly, bydden ni’n eich argymell i beidio ag e-bostio unrhyw wybodaeth, a fyddai pe bai’n cael ei ddatgelu i drydydd parti, yn debygol o achosi gofid i chi. Os oes gennych unrhyw ymholiad o’r natur hwn rhowch gyfeiriad post i’n galluogi ni i gyfathrebu gyda chi mewn ffordd fwy diogel. Os ydych eisiau i ni ymateb dros e-bost rhaid i chi sylweddoli na allwn sicrhau preifatrwydd.

 

Gallai pecyn adleoli hyblyg a hael fod ar gael ar gyfer y swyddi hyn.

  

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.