Top

Brig

Rheolwr Tîm V-CS-PP001

 Vale Waves

TEITL Y SWYDD:  Rheolwr Tîm - Maethu

 

CYFEIRNOD Y SWYDD: V-CS-PP001

 

GRADD: GRADD K (PCG 45 - 49) Lwfans Defnyddiwr Car Achlysurol

 

YN ATEBOL I: Rheolwr Tîm, Gwasanaethau Plant A Phobl Ifanc

 

CYFARWYDDIAETH: Gwasanaethau Cymdeithasol

 

IS-ADRAN: Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 

DYDDIAD CAU: Dydd Iau 26 Hydref 2017

 

Rheolwyr Tîm

Fel Rheolwr Tîm ac aelod o’r Tîm Rheoli Adrannol, byddwch yn arwain a rheoli’n weithredol ac yn strategol dîm neu wasanaeth yn y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

 

Byddwch yn rheoli tîm o Weithwyr Cymdeithasol a Swyddogion Gofal Cymdeithasol a fydd yn cynnwys goruchwylio, rheoli risgiau a pherfformiad a rheoli cyllideb.  Byddwch yn arwain y tîm yn y gwaith o weithredu nodau a thargedu sefydliadol yn unol â chynllun y tîm a’r gwasanaeth.  

 

Pecyn Cais

 

 

Gwnewch cais ar-lein

 

 

Mae’r Cyngor wedi gweithredu strwythur talu a graddio lleol ynghyd ag amodau a thelerau cysylltiedig ar gyfer pob swydd o fewn cylch gwaith llawlyfr Statws Sengl / NJC ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Bydd darpariaethau’r llawlyfr Cenedlaethol yn berthnasol pan fo’r cydgytundeb lleol yn fud neu pan nad oes polisi / gweithdrefn leol arall neu amodau a thelerau lleol eraill yn bodoli. 

  

Dychwelyd eich ffurflen gais atom

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi’u cwblhau i:

 

Contact OneVale

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU

 

 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r tâl post cywir ar gyfer eich cais

 

Anfonwch geisiadau e-bost i:  recruitment@valeofglamorgan.gov.uk a chewch gadarnhad dros e-bost ein bod wedi'i dderbyn, fel arfer o fewn 48 awr.

 

Nid yw cyfathrebu dros e-bost y rhyngrwyd yn ddiogel oherwydd gall rhywun arall gipio a darllen y negeseuon. Felly, bydden ni’n eich argymell i beidio ag e-bostio unrhyw wybodaeth, a fyddai pe bai’n cael ei ddatgelu i drydydd parti, yn debygol o achosi gofid i chi. Os oes gennych unrhyw ymholiad o’r natur hwn rhowch gyfeiriad post i’n galluogi ni i gyfathrebu gyda chi mewn ffordd fwy diogel. Os ydych eisiau i ni ymateb dros e-bost rhaid i chi sylweddoli na allwn sicrhau preifatrwydd.

 

Gallai pecyn adleoli hyblyg a hael fod ar gael ar gyfer y swyddi hyn.

  

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.