Top

Brig

Cefnogaeth ar gyfer Grwpiau Gwirfoddoli a Chymunedol

Gall gwirfoddoli fod yn un o’r ffyrdd o dreulio amser sy’n rhoi’r mwyaf o foddhad i chi. Yn ogystal â gwneud gwir wahaniaeth i’r sefydliad rydych chi'n ei helpu, gallwch ddatblygu eich sgiliau, cyfarfod ffrindiau newydd ac agor eich llygaid i fyd newydd. 


Volunteers

Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) yn elusen annibynnol ac mae ganddi aelodaeth ffyniannus o sefydliadau gwirfoddoli a chymunedol sy’n weithgar ym Mro Morgannwg. Helpwn wella safon byw pobl a chymunedau drwy gefnogi gwirfoddolwyr, cyfleoedd i wirfoddoli a grwpiau gwirfoddol.  

 

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau o safon i gwrdd ag anghenion grwpiau gwirfoddol. Rydym yn siop un stop ar gyfer y sector gwirfoddol. Cefnogwn arferion gorau drwy’r sefydliadau gwirfoddol er mwyn iddynt ragori wrth gyflawni eu hamcanion a’u bwriadau.


Gallwn helpu eich grŵp gwirfoddol gyda nifer o wasanaethau sydd am ddim a chost isel, mae rhai ohonynt yn cynnwys: 

 • Ymchwiliadau a chyngor am arian am ddim 
 • Cymorth i ddatblygu polisïau, gweithdrefnau a chyfansoddiadau am ddim 
 • Argraffu proffesiynol am bris rhesymol 
 • Design service including leaflets etc.Gwasanaeth dylunio. Pamffledi ac ati
 • Hysbysebu am ddim yn ein cylchgrawn, ar ein gwefan ac yn ein e-fwletinau
 • Hyfforddiant cost isel ac am ddim 
 • Ymwneud yn ein Rhwydweithiau a’n Fforymau  
 • Parod i weithio ar y cyd ag asiantaethau statudol ac eraill 


Ein swyddogaeth yw rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. Gallwn recriwtio gwirfoddolwyr ar eich rhan os ydych yn grŵp gwirfoddol neu’n grŵp cymunedol, yn fenter cymdeithasol, yn Gwmni Buddiannau Cymunedol neu’n elusen gofrestredig.

 

Edrychwch ar ein 10 cyfle gwirfoddoli gorau neu ewch i wefan gwirfoddoli Cymru

 

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) 

Canolfan Menter Gymunedol y Barri,

Heol Skomer,

Y Barri

CF62 9DA

 


Elusen Gofrestredig Rhif. 1163193  Cwmni Cyfyngedig drwy Warant Rhif. 9517850 

 

 

 

time credit badgeBancio amser 

 

Beth yw bancio amser?

 

Mae Credydau Amser yn ffordd o ddweud diolch i bobl sy’n rhoi amser i’w cymuned ym Mro Morgannwg.

 

 

 

Oeddech chi'n gwybod? 

 

 

Gallwch wneud gwahaniaeth i le rydych chi’n byw a dod â budd i’ch cymuned. Gall gwirfoddoli hefyd wella’ch rhagolygon gwaith a’ch CV, eich gadael yn teimlo’n hapusach, yn ogystal â gwella eich sgiliau a’ch gwybodaeth. Gallai Bancio Amser wella eich iechyd a’ch llesiant. Gallwch hefyd fanteisioar wobrau a chydnabyddiaeth – rydych yn ennill ac yn gwario, mae pawb ar eu hennill

 

 

 

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

 

Maent yn gweithio ar sail awr am awr syml; am bob awr rydych yn ei rhoi i’ch cymuned, byddwch yn ennill un Credyd Amser y gallwch wedyn ei wario ar weithgaredd o’ch dewis. Gallwch baru eich sgiliau â’ch diddordebau, a gwario eich Credydau Amser gydag ystod eang o bartneriaid.

 

 

 •  Mae'r enghreifftiau yn cynnwys: helpu gyda digwyddiadau, mynychu cyfarfodydd, cynnal gwelliannau amgylcheddol a chadwraeth, casglu sbwriel, cyfeillio, prosiectau buddsoddi cymunedol.

 

 •  Mae amser pawb yn cael ei werthfawrogi'n gyfartal - 1 Mae Credyd Amser bob amser 1 awr.

 

 •  Gallwch ddefnyddio'ch Credydau Amser ar gyfer nifer o wahanol weithgareddau, gan gynnwys teithiau a digwyddiadau, ymweliadau i'r ganolfan hamdden, gweithgareddau diwylliannol, digwyddiadau chwaraeon neu dirnodau ymweld megis stadiwm.

 

 • Rydym am eich help wneud y cynllun Bancio Amser cystal ag y gall fod, felly rhowch wybod i ni os oes gennych syniadau ar gyfer ffyrdd newydd o gymryd rhan neu i ddefnyddio Credydau Amser.

 

 • Os nad ydych am ddefnyddio'ch Credydau Amser, ond os hoffech roi hyd yn oed mwy i'r gymuned, gallwch roi eich credydau yn y Pot Credyd Amser. Byddwn yn sicrhau bod y rhain yn cael eu defnyddio i helpu gyda digwyddiadau yn y dyfodol

 

 

 

 

 

Cyswlltwch a'r Tim Buddsoddi a Chyfranogi Cymunedol: