Top

Brig

Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol

 

Ystyriodd Pwyllgor Safonau Cyngor Bro Morgannwg, ar 31 Gorffennaf 2014, honiadau bod y Cynghorydd Cymunedol L. Scaglioni o Gyngor Cymuned Sili a Larnog wedi methu â chydymffurfio â Pharagraffau 4(b) a 6(1)(a) o God Ymddygiad Aelodau’r Cyngor Cymuned.

 

Dyfarnodd y Pwyllgor Safonau fod yr honiadau wedi’u profi, a phenderfynwyd y câi’r Cynghorydd Scaglioni ei atal rhag bod yn Aelod o Gyngor Cymuned Sili a Larnog am gyfnod o chwe mis.

 

Yn unol â darpariaethau Paragraff 10 Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001, apeliodd y Cynghorydd Cymunedol Scaglioni i Banel Dyfarnu Cymru yn erbyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.

 

Ystyriwyd yr Apêl gan Dribiwnlys o Banel Dyfarnu Cymru ar 22 Ionawr 2015.

 

Penderfynodd y Tribiwnlys Apelio wrthdroi dyfarniad Pwyllgor Safonau Cyngor Bro Morgannwg fod y Cynghorydd Cymunedol Scaglioni wedi torri Cod Ymddygiad Cyngor Cymuned Sili a Larnog, a dilëwyd y gosb a osodwyd gan Bwyllgor Safonau Cyngor Bro Morgannwg.

 

Mae copi o Hysbysiad y Penderfyniad ar gael ar wefan y Cyngor, a bydd penderfyniad llawn y Tribiwnlys wedi'i bwyso a'i fesur ar gael ar wefan y Panel Dyfarnu maes o law.

 

Mae copi o’r adroddiad hwn ar gael i’w archwilio am 21 diwrnod o 5 Chwefror 2015 yn y dulliau canlynol:

 

- Ar wefan Cyngor Bro Morgannwg

- Y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU, yn ystod oriau swyddfa arferol.

 

Mae’n bosibl darparu copïau o'r adroddiad hwn ar gost o £1.00 y copi.

 

Gweld Penderfyniad Panel Dyfarnu Cymru

 

Ms. D. Marles

Swyddog Monitro

Cyngor Bro Morgannwg

Y Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri