Top

Brig

 

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS

DEDDF PRIFFYRDD 1980

 

GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG

 

(LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 12 LLANSANFFRAID-AR-ELÁI)

GWYRIAD LLWYBR CYHOEDDUS 2015

 

 

Ar 11 Hydref 2016 cadarnhaodd Gweinidogion Cymru y Gorchymyn uchod a wnaethpwyd dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980.

 

Diben y Gorchymyn hwn fel y’i cadarnhawyd yw dargyfeirio’r llwybr cyhoeddus fel y’i nodir yn yr Atodlen ac fel y’i dangosir yn y map o’r Gorchymyn.

 

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn fel y’i cadarnhawyd a map o’r Gorchymyn am ddim yn Swyddfeydd y Dociau, Dociau’r Barri, y Barri, CF63 4RT yn ystod oriau swyddfa arferol.  Gellir prynu copïau o’r Gorchymyn a’r map yno am £4.50.

 

Daeth y Gorchymyn hwn i rym ar 11 Hydref 2016 ond os bydd person yn teimlo ei fod wedi’i dramgwyddo gan y Gorchymyn ac yn amau ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y’i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed dan y Ddeddf mewn cysylltiad â’r Gorchymyn, gall, dan baragraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf fel y nodir ym mharagraff 5 Atodlen 6 o’r Ddeddf, o fewn 6 wythnos o 17 Tachwedd 2016, wneud cais i'r Uchel Lys.

 

 

Dyddiedig 17 Tachwedd 2016

 

 

Rhannu Hoffi