Top

Brig

 

 HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN

 

DEDDF PRIFFYRDD 1980

 

CYNGOR BRO MORGANNWG

 

(LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 48 SAINT-Y-BRID) 
GORCHYMYN DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS 2016

 

 

Bydd y Gorchymyn hwn, a wnaed ar 28 Rhagfyr 2016, dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn gwyro’r llwybr cyhoeddus i’r dwyrain o Portobello House o linell sy'n mynd o bwynt Cyfeirnod Grid Cenedlaethol 287389 176272 at y briffordd fabwysiedig, Cyfeirnod 287758 176460 hyd at linell sy’n mynd o bwynt Cyfeinrod 287389 176272 at y briffordd 
fabwysiedig, 287562 176249 fel y dengys ar fap y Gorchymyn.


Mae copi o’r Gorchymyn a map y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir mynd i'w gweld yn rhad ac am ddim yn Swyddfeydd y Dociau, Dociau'r Barri, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4RT yn ystod oriau swyddfa arferol. Gellir prynu copïau o’r Gorchymyn a map y Gorchymyn yno am £4.50.

 

Gellir anfon unrhyw sylwadau am neu wrthwynebiadau at y Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth Adfywio a Chynllunio, Swyddfeydd y Dociau'r Barri, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4RT nid hwyrach na 9 Chwefror 2017. Nodwch ar ba seiliau rydych yn eu gwneud.

 

Os na ddaw unrhyw sylwadau na gwrthwynebiadau i law, neu os cânt eu tynnu’n ôl, caiff Cyngor Bro Morgannwg gadarnhau’r Gorchymyn fel un nas gwrthwynebir. Os anfonir y Gorchymyn at Weinidogion Cymru i’w gadarnhau, caiff unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau nas tynnwyd yn ôl eu hanfon â’r Gorchymyn.

 

 

Dyddiad: 12 Ionawr 2017

 

 

Rhannu Hoffi