Top

Brig

Ceisiadau i Ffilmio

Mae Bro Morgannwg yn lle perffaith i ffilmio.  Mae’r sir yn enwog am ei phorfeydd gwyrddion, arfordir  a thraethau treftadaeth creigiog, a threfi lliwgar.

 

Mae gan y Fro dirwedd ac adeiladau amrywiol sy’n addas at amrywiaeth o anghenion setiau penodol.

 

Mae cwmnïau’n defnyddio nifer o leoliadau’n rheolaidd. Ymhlith y rhaglenni a ffilmiwyd yma mae Gavin & Stacey, Doctor Who, Torchwood, Tracey Beaker, MerlinPobol y Cwm.

 

 

 • Pier Penarth
  Penarthpier

  Pier Fictoraidd prydferth â nodweddion traddodiadol. Fe’i adeiladwyd ym 1894, gan agor flwyddyn yn ddiweddarach. Mae’r pier 658 troedfedd o hyd yn atgof o oes fwynach, ac yn un o ddau bier pleser sy’n dal i fod yn ne Nghymru.

   

   

  Gweld ar Fap

   

   

 • Ynys y Barri

  Barry IslandCyrchfan glan môr draddodiadol a gwych â ffair, arcêd, traeth tywod a phromenâd dwyreiniol ar ei newydd wedd gyda wal dynnu.

   

   

  Gweld ar Fap

   

 • Parc Porthceri

  Porthkerry Country ParkParc gwledig 220 erw o goed a dolydd, yn edrych dros Fôr Hafren, gyda thraphont Fictoraidd drawiadol.
   
  Mae gan y parc nifer o lwybrau natur, safleoedd picnic, caffi, ardal chwarae, ardaloedd barbeciw a chwrs golff bach.

   

   

  Gweld ar Fap

   

 • Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston
  Aerial view of Cosmeston

  Mae gan y parc gwledig amrywiaeth o gynefinoedd yn ymestyn dros 100 hectar o dir a dŵr, gyda rhai ardaloedd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sy’n gwarchod anifeiliaid a phlanhigion prin ac amrywiol.
   
  Mae llwybrau graean a phromenâd pren sy’n ei gwneud yn hawdd i grwydro’r parc.

   

   

  View on Map

   

 •  Pentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston

  Cosmeston Medieval VillageYm Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston mae pentref ar ffurf pentref o’r 14eg Ganrif, a godwyd ar safle hen bentref canoloesol sy’n cynnwys adeiladau a gerddi canoloesol.
   
  Mae modd ffilmio cynyrchiadau mawr a bach ym mhentref canoloesol Cosmeston, ac mae modd parcio unedau ffilmio ar y safle. I drafod cynigion ac amodau llogi’r pentref canoloesol, cysylltwch â’r ganolfan ymwelwyr.

   

   

  Gweld ar Fap

   

 • Arfordir

  Vale-Heritage-CoastMae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn ymestyn 14 milltir, o Aberddawan i Borthcawl gyda chlogwyni cadarn, cildraethau cudd a golygfeydd anhygoel. Atyniad angenrheidiol i gerddwyr, beicwyr ac unrhyw un sy’n caru cefn gwlad.
   
  Mae taith Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn daith arbennig heibio i dwyni, clogwyni a childraethau sy’n llawn bywyd gwyllt ac yn gyforiog o hanes.

   

   

  Gweld ar Fap

   

 • Parcio

  Belle Vue Park PenarthMae ystod o barciau trefol yn y Barri, Penarth, Dinas Powys, Llanilltud Fawr a’r Rhws.

   

   

   

   

 • Swyddfa’r Dociau a Neuadd y Dref, Y Barri

  Docks OfficeMae gan Swyddfa’r Dociau risiau ysblennydd ac ystafell fwrdd Fictoraidd grand.

   

   

  Gweld ar Fap

   

   

 • Ysgolion

  Dinas School

  Amrywiaeth o ysgolion Modern a Fictoraidd ledled Bro Morgannwg Meithrinfeydd, Ysgolion ac Ysgolion Cyfun.

   

   

   

   

 • Stadiwm Parc Jenner

  Jenner Goal, Pitch & StandCartref Clwb Pêl-droed y Barri, gyda thrac athletau a dau eisteddle. Cae 3G.

   

   

  Gweld ar Fap

   

   

 • Priffyrdd a meysydd parcio

  Nells Point Car Park

  Ffilmio ar briffordd Bro Morgannwg a ffilmio a pharcio ym meysydd parcio'r cyngor.

   

 • Adeiladau Diwydiannol
  Pump House

 

 

Ffioedd Lleoliad

Mae ffioedd yn dibynnu ar ba eiddo Cyngor a ddefnyddir, ac unrhyw gyfleusterau ychwanegol sydd eu hangen. Mae hefyd ffi i baratoi trwydded ffilmio.

 

Mae’r Adran Priffyrdd yn codi ffi cyfleusterau ar gyfer ffilmio ar y briffordd.  Rhaid talu cyn dechrau ffilmio. Ceidw’r Cyngor yr hawl i godi ffioedd canslo, i dalu am drefniadau canslo.
 
Ni chodir ffioedd am adroddiadau newyddion na chyfweliadau.
 
Ni chodir ffioedd ar fyfyrwyr sy’n gwneud ffilmio fel rhan o’u hastudiaethau academaidd, nac i elusennau cofrestredig sy’n gwneud ffilmiau i gefnogi eu gweithgareddau.

 

Bydd y Cyngor yn gwneud y canlynol:

 • Cofnodi’r ffilmio a gynigir i sicrhau nad oes gwrthdaro wrth ddefnyddio’r ardal i’r graddau y bo hynny’n bosibl
 • Os yn bosibl, rhoi gwybodaeth ategol a chefndirol drwy ei Ganolfannau Croeso
 • Os yn bosibl, cynnig mynediad rhesymol i gerbydau a llefydd parcio i gerbydau ffilmio/ategol
 • Cynorthwyo wrth ddod o hyd i safle addas os yn bosibl

 

Criw lleol a lleoliadau nad ydynt ym meddiant y Cyngor yn y Fro

Gall Comisiwn Sgrîn Cymru helpu cwmnïau cynhyrchu i ddod o hyd i griw lleol a gwasanaethau cymorth, a rhoi cyngor ar leoliadau yn y Fro nad ydynt ym meddiant y Cyngor.  Ffoniwch Swyddfa De Cymru ar:

 • +44 (0) 29 2044 4241 / + 44 (0) 7816 452 096