Top

Brig

Y Cyngor yn cytuno ar Amcanion Gwella ar gyfer 2016-17

Cyhoeddwyd 28 Ebrill 2016

Cytunwyd ar Gynllun Gwella Bro Morgannwg Rhan 1: Amcanion Gwella 2016-2017 mewn cyfarfod o'r Cyngor llawn ar 27 Ebrill

 

Dywedodd Rob Thomas, y Rheolwr Gyfarwyddwr: “Mae’r Cyngor yn ymdrechu’n gyson i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i drigolion Bro Morgannwg gan geisio gwella’r un pryd. Mae’n ddyletswydd statudol arnom i bennu Amcanion Cynnydd bob blwyddyn, a gosod targedau o fewn yr amcanion hyn er mwyn hybu cynnydd mewn meysydd sy’n bwysig i ni ac i’n trigolion. Mae pum Amcan Cynnydd wedi eu pennu eleni, a chawsant eu llunio yng nghyd-destun Cynllun Corfforaethol y Cyngor, ein Hunanasesiad Corfforaethol Blynyddol, ein proses cynllunio gwasanaethau, adroddiadau gan ein rheolyddion allanol ac ymgynghoriadau a gynhaliwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf."

 

Mae Amcanion Gwella 2016-17, gan gynnwys y rhesymeg dros ddewis y rhain a'r Asesiad Cwmpasu ar gyfer Effaith ar Gydraddoldeb, i'w gweld ar ein tudalen Cyflawni ein Gweledigaeth.

 

Gallwch hefyd fynd i’r cynllun hwn ym mhob un o dderbynfeydd y Cyngor, ac mewn llyfrgelloedd a gallwch gynnig Amcanion Gwella newydd neu wneud sylwadau ar rai presennol drwy anfon e-bost at improvements@valeofglamorgan.gov.uk