Top

Brig

Benthyciadau di-log i wella tai

5 Ebrill 2016

Gall perchnogion tai ledled Bro Morgannwg fanteisio ar y cyfle i gael benthyciad di-log i gynorthwyo â chost gwella eu tai bellach. 

Mae Cyngor Bro Morgannwg, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn cynnig benthyciadau di-log i helpu perchnogion tai i wneud gwaith atgyweirio hanfodol ac adfer eiddo at bwrpas ei ddefnyddio. 

Fire station before renovationFire station after renovation
Nid oes cyfyngiad ar faint yr eiddo dan ystyriaeth, o’r lleiaf i’r mwyaf. Un adeilad sy’n amlwg wedi elwa o’r cynllun yw Hen Orsaf Dân y Barri. Gadawyd yr adeilad mewn cyflwr gwael am flynyddoedd lawer. Roedd niwed i’r to yn golygu niwed gan y tywydd, roedd wedi pydru cryn dipyn ac nid oedd y strwythur yn ddiogel oherwydd  gwendidau yn y briciau. 


Prynwyd yr adeilad gan Mr Frost yn 2014 â’r bwriad o droi’r orsaf dân gynt yn unedau preswyl. Roedd arno angen arian i fynd i’r afael â’r gwaith adfer, ac roedd yn ddiolchgar pan gysylltodd cydlynydd cynllun Cartrefi Gwag ag ef i drafod y posibilrwydd o’i helpu. Cynllun ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yw hwn. “O fewn dyddiau, cadarnhawyd ’mod i’n gymwys, ac roedd cyfreithwyr yn trefnu’r cytundebau. Roedden ni’n gymwys i gael benthyg £150,000 gan y cynllun, cyn gynted ag oedden ni’n gallu profi y gellid adennill gwerth yr hyn roedden ni wedi’i fuddsoddi yn y safle eisoes tase hi’n mynd i’r pen. Roedd hyn o fudd mawr i ni, gan fod llif arian mor bwysig yn y cyfnod cychwynnol.


“Oherwydd y benthyciad, roedden ni’n gallu gosod to newydd, delio â’r materion strwythurol a diddosi’r adeilad rhag dŵr cyn dechrau ar y gwaith adeiladu mewnol.


“Rydyn ni wedi cadw cymeriad yr adeilad gwreiddiol cymaint â phosibl, ac wedi creu llety o safon mewn arddull ystordai, â nenfydau uchel, lloriau concrid sglein, cornisiau addurnol Fictoriaidd wedi’u gwneud â llaw a gwaith briciau agored. Cyflawnwyd llawer o’r gwaith gan gwmnïau lleol, er enghraifft, gwneuthuriad 72 o ffenestri pren caled newydd yn arddull y gwreiddiol, a chrefftwaith llaw ar y gromen blwm ar ben y tŵr.


“Mae’r prosiect yn agos at gael ei orffen bellach, ac mae saith fflat yma, yn ogystal â’r tai allan cynt. Mae llawer o ddiddordeb wedi bod yn y gwaith yn lleol, ac rydyn ni’n hynod falch o’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni. Rydyn ni’n ffyddiog y bydd yn ôl ar y map am y ganrif nesaf.”


Dywedodd Marcus Goldsworthy, Pennaeth Adfywio a Chynllunio: “Rydyn ni’n falch i gynnig help i berchnogion eiddo ym Mro Morgannwg wella eu tai. Mae gwaith atgyweirio a chynnal a chadw’n gallu bod yn gostus, ac yn medru arwain at broblemau pellach os nad yw’r gwaith yn cael ei wneud.


“Bydd y benthyciadau di-log yn golygu y gall pobl ddatrys materion sy’n ymwneud â’u tai a thalu am y gwaith mewn ffordd rwydd a synhwyrol.


“Yn ogystal, rydyn ni’n gobeithio bydd y benthyciadau’n helpu perchnogion i wneud anheddau gwag yn addas i fyw ynddynt unwaith eto. Yn anffodus, mae tai gwag yn gallu denu ymddygiad gwrthgymdeithasol, fandaliaeth a thipio anghyfreithlon, ac maent yn adnodd gwastraff, yn enwedig o ystyried bod prinder o gartrefi fforddiadwy yn yr ardal.”
Codir ffi am wneud cais am fenthyciad, a bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos eu bod yn medru ad-dalu’r benthyciad o fewn terfyn amser penodol. Caiff benthyciadau eu gwarantu gan yr eiddo, a bydd morgeisi cyfredol yn cael eu cloriannu i sicrhau nad yw’r morgais a/neu'r benthyciad yn mynd yn fwy nag 80 y cant o werth yr eiddo.


Am wybodaeth bellach neu i ymgeisio am fenthyciad di-log, ewch i: www.valeofglamorgan.gov.uk/housingloans.