Top

Brig

Cadarnhau penderfyniad cynllunio Cyngor Bro Morgannwg

12 Ebrill 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi llwyddo i amddiffyn her yn yr Uchel Lys yn erbyn penderfyniad a wnaethpwyd gan ei bwyllgor cynllunio yn 2015.

 

Gwnaethpwyd y penderfyniad i roi caniatâd cynllunio llawn, yn amodol ar delerau, am adeiladu adnodd ailgylchu lluwch gwaddol llosgydd ar Wimborne Road, Y Barri, mewn cyfarfod pwyllgor ar 3 Medi 2015 yn dilyn trafodaeth hirfaith.

Yn dilyn hyn, ceisiodd yr hawlwyr herio penderfyniad y Cyngor ar chwe sail wahanol, yn cynnwys y ffaith ei fod wedi dynodi ar gam fod y lluwch gwaddol yn ‘amheryglus’, ei fod wedi methu ystyried allyriadau lluwch, ac nad oedd wedi ymgynghori ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y modd cywir.

 

Fodd bynnag, yn ei benderfyniad, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016 dywedodd y barnwr, Yr Anrhydeddus Mr Ustus Coulson, fod yn “rhaid” i’r cais am adolygiad barnwrol “fethu” oherwydd ei fod yn gyfystyr ag ymdrech i ailddadlau rhinweddau’r penderfyniad gwreiddiol, a'i fod felly yn ddi-sail. 

 

Dywedodd Marcus Goldsworthy, Pennaeth Adfywio a Chynllunio yng Nghyngor Bro Morgannwg: “Mae’r Cyngor yn fodlon iawn â’r penderfyniad hwn, sy’n cyfiawnhau holl waith caled swyddogion ein tîm cynllunio ac aelodau’r pwyllgor cynllunio fel ei gilydd. Rhoddwyd ystyriaeth deilwng a thrylwyr i’r cais hwn cyn i’r pwyllgor wneud penderfyniad gwybodus a rhesymedig.

 

“Cam nesaf y Cyngor fydd sicrhau ei fod yn hawlio’r holl gostau a ddaeth i’w ran wrth amddiffyn y penderfyniad yn y llysoedd yn ôl gan yr hawlydd.”