Top

Brig

Llwyddiant safon uwch ledled y Fro

 

18 Awst 2016

 

Mae’r disgwyl ar ben i ddisgyblion ar hyd a lled Bro Morgannwg, wrth iddyn  nhw dderbyn eu canlyniadau Safon Uwch. Mae'r disgyblion, unwaith eto, wedi cyflawni'n well na'r cyfartaledd cenedlaethol.

 

Cafodd dros 98% o'r disgyblion oedd yn sefyll arholiadau Safon Uwch CBAC yn y Fro raddau A-E*. Mae hyn hanner un y cant yn uwch nag yn 2015m a thros un y cant yn uwch na chyfartaledd Cymru.

 

97.3% yw'r cyfartaledd cenedlaethol, felly mae'r canlyniadau hyn yn dangos cynnydd cryf mewn addysg ledled Bro Morgannwg. Roedd cynnydd sylweddol hefyd eleni yn y nifer o ddisgyblion oedd yn sefyll arholiadau Uwch Gyfrannol ac Uwch.


Cafodd dros 20% o holl ddisgyblion lefelau Uwch ac UG raddau A neu A*, sef y graddau uchaf posibl.
Yn y Safon Uwch, cafodd 23.2% y graddau uchaf posibl A*-A, 0.5% yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol sef 22.7%. Cafodd 77.3% o’r disgyblion raddau A*-C, o’i gymharu a’r cyfartaledd cenedlaethol, sef 73.8%.

 
Ar Lefel UG, cafwyd cynnydd arall yn y ganran o ddisgyblion a enillodd y radd uchaf, gyda 21.1% yn cael A*, ac arhosodd y ganran o ddisgyblion a enillodd rhwng A ac E yn ddigyfnewid ar 89.8%.


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae canlyniadau Lefel A eleni yn dangos yn glir fod rhaglen fuddsoddi Cyngor Bro Morgannwg yn ein hysgolion yn parhau i fod o fudd i’n pobl ifanc. Rydyn ni wedi gweld dros y misoedd diwethaf mor galed mae disgyblion, athrawon a staff cymorth yn gweithio i gael y canlyniadau gwych hyn. Maen nhw’n llawn haeddu ein llongyfarchion.”