Top

Brig

Newyddion Awst 2016 

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

 

 

Cyngor Bro Morgannwg yn ail o'r brig yng nghymru am ail-gylchu - 31 Awst 2016 

Mae 10% yn fwy o wastraff cartrefi  ym Mro Morgannwg yn cael ei baratoi i’w ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei droi’n wrtaith ers mis Mawrth 2015. Mae hyn yn golygu mai’r Fro yw'r cyngor gorau ond un o bob 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

 

Tîm cefn gwlad y Fro yn chwilio am wirfoddolwyr - 30 Awst 2016 

Mae gwasanaeth Cefn Gwlad y Fro wedi bod yn chwilio am bobl sydd â diddordeb yn y gwaith o gynnal harddwch naturiol Bro Morgannwg, gan gynnwys ymweld â lleoliadau megis Parc Dwnrhefn, Parc Gwledig Cosmeston ac Aberogwr.

 

Myfyrwyr ledled Bro Morgannwg yn parhau i ennill y graddau gorau erioed - 26 Awst 2016 

Mae 25.6% o’r myfyrwyr a safodd arholiadau TGAU CBAC wedi ennill y graddau uchaf posibl sef A/A*,  sy’n uwch na’r ffigwr o 24.7% y llynedd. Maent hefyd wedi parhau i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru o 19.4%.

 

Cyngor Bro Morgannwg wedi'i ganmol gan archwilwyr - 25 Awst 2016 

Mewn adroddiad asesu corfforaethol cadarnhaol dros ben, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi canmol Cyngor Bro Morgannwg, ei weledigaeth i’r dyfodol, a’i ymrwymiad i wella.

 

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer sesiynau rhedeg Penarth - 24 Awst 2016 

Mae tîm Datblygu Chwarae/Campau Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau chwilio am wirfoddolwyr a fyddai â diddordeb mewn arwain a chynorthwyo sesiynau rhedeg ar gyfer plant yn eu harddegau ym Mhenarth.

 

Seremoni deyrnged i'r llynges fasnachol gan Gyngor Bro Morgannwg - 23 Awst 2016 

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal seremoni i anrhydeddu aelodau o’r Llynges Fasnachol. Cynhelir y seremoni am 11:00am, ddydd Gwener 2 Medi wrth gofgolofn y Llynges Fasnachol yn y Ganolfan Ddinesig a bydd yn cofio ac yn deyrnged i holl forwyr y gorffennol a heddiw.

 

Mwynhewch farbeciw diogel dros benwythnos gŵyl y banc - 23 Awst 2016 

Os ydych yn bwriadu dod â'r gwyliau'r haf i ben gyda barbeciw Gŵyl y Banc y penwythnos hwn, mae gan Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) rhywfaint o gyngor er mwyn sicrhau barbeciw llwyddiannus a diogel.

 

Arwyddion ardal rhydd o gŵn Hatch Quarry wedi eu difrodi unwaith eto - 22 Awst 2016 

Mae Hatch Quarry, yng nghanol ardal gadwraeth Cadoxton, yn fan chwarae newydd trawiadol, lle cafodd offer chwarae newydd ei ddangos i blant am y tro cyntaf fis Mawrth eleni.  Un o brif nodweddion y cynllun ailwampio oedd y byddai’r parc yn ardal rhydd o gŵn.

 

Llwyddiant safon uwch i'r Barri - 18 Awst 2016

Roedd canlyniadau ysgolion y Barri yn well nag erioed, gyda 98% o ddisgyblion Ysgolion Cyfun y Barri a Bryn Hafren ac Ysgol Bro Morgannwg yn cael gradd A*- E Safon Uwch.

 

Llwyddiant safon uwch ledled y Fro - 18 Awst 2016 

Mae’r disgwyl ar ben i ddisgyblion ar hyd a lled Bro Morgannwg, wrth iddyn  nhw dderbyn eu canlyniadau Safon Uwch. Mae'r disgyblion, unwaith eto, wedi cyflawni'n well na'r cyfartaledd cenedlaethol.

 

Pêl-droed yn fuddugol yn niwrnod hwyliog parc buddug - 17 Awst 2016 

Cynhaliodd Parc Buddug y Diwrnod Pêl-droed hwyliog Bro Morgannwg blynyddol yn ddiweddar, a mynychodd llawer o blant lleol y digwyddiad poblogaidd.

 

Celf ddylunio yn yr oriel gelf ganolog dros yr haf - 16 Awst 2016  

Mae’r Oriel Gelf Ganolog yn cynnal ‘Celf Ddylunio’ sef arddangosfa a ysgogwyd gan Roald Dahl. Ar ôl derbyn caniatâd hael asiantau Syr Quentin Blake a Dahl, mae’r arddangosfa yn cynnwys printiau o ddarluniadau Blake y gellir eu gweld yn llyfrau plant poblogaidd Roald Dahl.  Mae llawer i’w weld ac i'ch ysgogi yn y byd hyfryd hwn sy’n llawn dychymyg a dirgelwch!

 

Diwrnod o hwyl chwaraeon a chwarae i'r teulu - 16 Awst 2016 

Fe wnaeth dros 500 o bobl fwynhau ystod o weithgareddau chwaraeon a chwarae yn Niwrnod o Hwyl Chwaraeon a Chwarae i’r Teulu Cyngor Bro Morgannwg a gynhaliwyd ar King Square a Central Park.

 

Cynghrair tennis lleol yn rhoi cyfle gwych i bobl chwarae - 15 Awst 2016 

Mae gan breswylwyr y Fro gyfle gwych i chwarae gemau tennis cyfeillgar a chystadleuol yng Nghynghrair Tenis newydd y Barri a’r Fro, p’un a ydych yn aelod o glwb tenis neu beidio.

 

Pythefnos ar ôl i drefnwyr digwyddiadau wneud cais am grant gan gyngor Bro Morgannwg - 15 Awst 2016  

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig cefnogaeth ariannol i drefnwyr digwyddiadau lleol sy’n cyflwyno digwyddiadau unigryw a diddorol, ynghyd â’r cyfle i gynnal eu digwyddiad ar Bromenâd Dwyreiniol Ynys y Barri a adnewyddwyd yn ddiweddar… ond i'r rhai ohonoch sydd â diddordeb, dim ond pythefnos sydd ar ôl i wneud cais.

 

Llyfr i blant wedi'i ysgrifennu gan famau lleol nawr ar gael yn llyfrgell y Barri - 15 Awst 2016  

Mae’r llyfr diweddaraf  i blant i’w gynhyrchu fel rhan o Broject Rhoi Teuluoedd yn Gyntaf Cyngor Bro Morgannwg a gafodd ei ganmol gan y Bardd y Brenin i Blant, Michael Morpurgo a’r actor Michael Sheen ar gael nawr yn Llyfrgell y Barri. 

 

Gardd Fairoaks ar ei newydd wedd - 11 Awst 2016

Ar ôl cais cychwynnol gan breswylydd yn Nhai Gwarchod Fairoaks, ac wedyn gwaith caled gan y preswylwyr, Tîm Tai Cyngor Bro Morgannwg, Cadwch Gymru'n Daclus, a phlant o’r ysgol leol, mae gardd Fairoaks bellach yn lle deniadol, ymlaciol lle y gall preswylwyr gwrdd a chymdeithasu.

 

Tipio anghyfreithlon – y gwir gost o glirio gerddi am brisiau rhad - 10 Awst 2016

Mae swm sylweddol o wastraff a adawyd mewn man prydferth lleol wedi tynnu sylw at y broses o dderbyn cynigion i gael gwasanaethau garddio am brisiau rhad.

 

Teithwyr wedi gadel, ond y gwaith glanhau yn dechrau - 10 Awst 2016

Yn dilyn camau gweithredu cadarn gan Gyngor Bro Morgannwg, mae’r teithwyr oedd wedi meddiannu Stalling Down, Y Bont-faen bellach wedi gadael y safle.

 

Egluro newidiadau i’r casgliadau gwastraff - 05 Ast 2016

Daeth y newidiadau i ddyddiadau casglu gwastraff yn y Fro i rym ar 1 Awst 2016.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn Cynnal Cyfarfod Cyfamod Lluoedd Arfog - 03 Awst 2016 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cynnal ei gyfarfod Cyfamod y Lluoedd Arfog, lle bu cynrychiolwyr Y Lluoedd Arfog o Fro Morgannwg, y rhai presennol a rhai’r gorffennol, yn cyfarfod i drafod materion cyfredol sy’n effeithio ar gymuned y Lluoedd Arfog yn yr ardal leol.

 

Llongyfarch Ymgyrchwyr Sbwriel - 02 Awst 2016

Mae Tasglu Gwasanaethau Gweledol y Cyngor, mewn partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus, wedi cynnal bore cyflwyno ar gyfer Ymgyrchwyr Sbwriel ledled Bro Morgannwg.

 

Digwyddiad Codi Arian Maer yr Ifanc - 02 Awst 2016

Yn ddiweddar, fe helpodd Maer yr Ifanc Bro Morgannwg, Daniel Marshall, i godi arian ar gyfer Fforwm Ieuenctid y Fro drwy gynnal sesiwn pacio bagiau yn Asda, y Barri.

 

Llyfrgell Gymunedol Gyntaf y Fro Wedi'i Sefydlu yn Sili - 02 Awst 2016  

Yr wythnos hon, mae rheolaeth Llyfrgell Sili wedi’i throsglwyddo’n ffurfiol i Ymddiriedolaeth Llyfrgelloedd Cymunedol Sili a Larnog, gan olygu mai dyma lyfrgell gymunedol gyntaf Bro Morgannwg.

 

Cyflwynydd teledu yn dathlu llwyddiant Baner Werdd y Fro - 01 Awst 2016

2016 Gwnaeth Dr Rhys Jones (Rhys Jones Wildlife Patrol), personoliaeth teledu ac amgylcheddwr ymuno â Maer Bro Morgannwg ac Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg i ddathlu llwyddiant diweddaraf y sir yng ngwobrwyon Baner Werdd Cadwch Cymru’n Daclus.