Top

Brig

Egluro newidiadau i’r casgliadau gwastraff

05 Awst 2016

Daeth y newidiadau i ddyddiadau casglu gwastraff yn y Fro i rym ar 1 Awst 2016.

 

Pam rydym yn gwneud newidiadau?

Ailgylchodd y Fro 64% o’i gwastraff yn 2014/15, sy’n swm sylweddol, ond erbyn 2024, bydd ein sir yn cynyddu’r ganran hon yn uwch na 70% er mwyn bwrw’r targed cyfreithiol newydd. Er mwyn llwyddo, bydd rhaid i ni barhau i newid ein dull o gael gwared ar wastraff a bydd rhaid i ni’r Cyngor,  newid ein dull o’i gasglu. Nod y newidiadau i amserlenni casglu gwastraff yw gostwng cost casglu’r gwastraff a chynnig gwasanaeth mwy effeithlon. 

 

Sut ydym wedi rhoi gwybod i bobl?

Rydym yn deall y gall newid diwrnod casglu amharu ar eich trefn arferol, dyna pam rydym wedi defnyddio pob dull cyfathrebu sydd gennym i roi gwybod o flaen llaw i breswylwyr am y newidiadau.  

Mae 56,937 o gartrefi ym Mro Morgannwg Rydym wedi anfon llythyr i bob cartref, wedi cyhoeddi’r newidiadau yn y wasg leol, wedi rhannu’r newyddion am y diwrnodau casglu newydd ar y cyfryngau cymdeithasol ac wedi rhoi’r wybodaeth ar dudalen flaen gwefan y Cyngor.

 

Beth os na chasglwyd fy miniau?

Rydym wedi trefnu casgliadau ychwanegol, arbennig, ar gyfer achosion lle nad oedd preswylwyr yn gwybod bod y diwrnod casglu wedi newid. Ddydd Iau, bu i ni godi’r bagiau duon a roddwyd allan yn  Butts ac yn ardal Barry Road yn y Barri'r diwrnod cynt. Ddydd Gwener a dydd Sadwrn, byddwn yn cynnal casgliad arbennig yng ngorllewin y dref, gan gynnwys Ynys y Barri er mwyn sicrhau bod y strydoedd yn lân. 

 

Sut y gallaf gadarnhau pa un yw fy niwrnod casglu?

Dylai fod pob cartref yn y Fro wedi cael llythyr yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau i'r diwrnodau casglu gwastraff. Bydd y llythyr yn rhoi gwybod i chi ar ba ddiwrnod y cesglir y bagiau duon,  deunyddiau ailgylchu sych, gwastraff bwyd a gwastraff gardd.

 

Gallwch hefyd fynd ar y we i gadarnhau ar ba ddiwrnod mae eich casgliadau neu holi drwy ffonio Canolfan Gyswllt Un Fro.

 

Byddwn hefyd yn parhau i’ch hysbysu am y newidiadau hyn ar y we ac yn y wasg leol.