Top

Brig

Gardd Fairoaks ar ei newydd wedd

 

11 Awst 2016

 

Ar ôl cais cychwynnol gan breswylydd yn Nhai Gwarchod Fairoaks, ac wedyn gwaith caled gan y preswylwyr, Tîm Tai Cyngor Bro Morgannwg, Cadwch Gymru'n Daclus, a phlant o’r ysgol leol, mae gardd Fairoaks bellach yn lle deniadol, ymlaciol lle y gall preswylwyr gwrdd a chymdeithasu.

 

Fairoaks Intergenerational garden 011Mae Fairoaks, sy’n swatio yn Ninas Powys, yn gyfadeilad cysgodol sydd ag ystod o fyngalos a fflatiau yn y cyffiniau.   Cafodd Fairoaks ei adeiladu ym 1971, ac mae’n gartref i breswylwyr 60 oed a hŷn.

 
Cysylltodd un o’r preswylwyr, Renee Gannon, sy’n rhan o Gymdeithas Preswylwyr Tŷ Youldon, ag aelod o dîm Buddsoddiad ac Ymglymiad Cymunedol Bro Morgannwg, gan amlinellu sut roedd yn credu y gallai darn o dir y tu cefn i Fairoaks gael ei weddnewid yn ardd gymunedol.


Ymchwiliodd Swyddog Buddsoddiad ac Ymglymiad y Fro i b’un a allai Cyngor Bro Morgannwg ddarparu cymorth drwy gyllid, a fyddai’n helpu i dalu am gwblhau’r patio a’r llwybr, a fyddai’n cynorthwyo mynediad ar gyfer pobl anabl. Helpodd y Gyllideb Amgylcheddol, a’r Gyllideb Buddsoddi Cymunedol Renee i sicrhau bod gardd Fairoaks yn agosach i’r ‘ardd gymunedol’ yr oedd hi eisiau ei chael, ac roedd y gwaith ar y gweill.


Cymerodd Mr a Mrs Jones, a Mr a Mrs Pierce, sydd i gyd yn breswylwyr yn Fairoaks, ran yn y gwaith o ddatblygu’r llain, gan weithio’n ddiflino i balu a pharatoi’r ardd at blannu blodau a llysiau.  Helpodd gweddill y gymuned hefyd, a chyrhaeddodd plant lleol i blannu blodau’r haul, ac i helpu pobl eraill i ddatblygu’r lleiniau llysiau a’r gwelyau blodau.  Bydd y gwelyau blodau a lleiniau llysiau yn galluogi preswylwyr i dyfu eu llysiau ffres eu hunain ymhell i mewn i’r dyfodol.


Rhoddodd Cadwch Gymru'n Daclus, sydd â’r nod o “Sicrhau bod Cymru’n lle gwell i fyw ynddi”, £500 i’r achos.


Dywedodd Miles Punter, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai: “Dyma enghraifft wych o ysbryd cymunedol a sut, pan fydd cymuned yn gweithio gyda’i gilydd, y gallwn gyflawni canlyniadau er mwyn sicrhau bod ein sir yn lle gwell i fyw ynddo. Mae’r ardd newydd yn Fairoaks yn edrych yn wych, ac rwy’n gobeithio y bydd Renee, a’i chyd-breswylwyr yn Fairoaks, yn ei mwynhau drwy gydol yr haf ac yn bell i’r dyfodol.”


Bellach, mae preswylwyr Fairoaks yn mynd ati i chwilio am ragor o gyllid, gyda’r nod o gyflwyno tŷ gwydr i’w gardd gymunedol. Os hoffech roi arian, neu os oes gennych wybodaeth a allai helpu’r achos hwn, cysylltwch â Shani Payter ar 02920 673215 neu spayter@valeofglamorgan.gov.uk.