Top

Brig

Tipio anghyfreithlon – y gwir gost o glirio gerddi am brisiau rhad


10 Awst 2016

 

Mae swm sylweddol o wastraff a adawyd mewn man prydferth lleol wedi tynnu sylw at y broses o dderbyn cynigion i gael gwasanaethau garddio am brisiau rhad.

 

Stalling Down RubbishCafodd llawer o dunelli o’r hyn sy’n ymddangos i fod yn wastraff gardd ei adael ar Stalling Down yn ddiweddar, roedd llawer o’r sbwriel yn cynnwys coed cwympedig, llwyni, hen baneli ffensys a gwastraff gardd, gan achosi costau sylweddol i'r Cyngor i gael gwared ohono'n ddiogel ac adfer yr ardal i'w chyflwr blaenorol. 


Dywedodd y Cyng. Dywedodd Marcus Goldsworthy, Pennaeth Adfywio a Chynllunio yng Nghyngor Bro Morgannwg: “Mae'n dorcalonnus gweld faint o sbwriel sydd wedi’i adael mewn ardal mor boblogaidd â hon.


"Mae swm y gwastraff yn gyson â gweithgarwch ar raddfa fasnachol ac mae’n edrych yn debyg bod nifer o eiddo yn yr ardal wedi manteisio ar yr hyn sy'n ymddangos i fod yn fargen o ran cael clirio gerddi.

 
“Fodd bynnag, caiff y gost hon ei phasio ymlaen ar ffurf cynnydd yn y dreth, gan fod rhaid i'r Cyngor ddefnyddio arian o gyllidebau sydd eisoes dan bwysau, i lanhau'r llanast.

 
“Yn yr achos hwn, amcangyfrifir fod y gost i’r Cyngor wedi bod tua £4400.  Byddwn yn gofyn i drigolion feddwl o ddifrif am yr effaith a gaiff defnyddio gwasanaethau fel hyn neu unrhyw gynnig i gael gwared â sbwriel neu eitemau swmpus am brisiau afresymol o rad. Efallai mai chi fydd yn gyfrifol am ddifetha ardal brydferth leol neu gael eich dirwyo’n sylweddol os caiff y sbwriel ei olrhain yn ôl i chi."