Top

Brig

Arwyddion ardal rhydd o gŵn Hatch Quarry wedi eu difrodi unwaith eto

 

22 Awst 2016

 

Mae Hatch Quarry, yng nghanol ardal gadwraeth Cadoxton, yn fan chwarae newydd trawiadol, lle cafodd offer chwarae newydd ei ddangos i blant am y tro cyntaf fis Mawrth eleni.  Un o brif nodweddion y cynllun ailwampio oedd y byddai’r parc yn ardal rhydd o gŵn.

 Vandalised Sign

 

Un o’r prif resymau dros ei wneud yn rhydd o gŵn oedd fel y byddai rhan laswelltog y parc yn ddiogel i blant ei fwynhau ochr yn ochr â’r offer chwarae.  Am fod ffens o’i amgylch, mae’n galluogi plant i chwarae i ffwrdd o draffig a disgwylir iddo fod yn rhydd o faw cŵn, sydd nid yn unig yn amhleserus os digwydd i’r plant syrthio iddo, ond sydd hefyd yn peryglu iechyd.

 
Gall baw cŵn arwain at toxocariasis mewn pobl, sy’n gallu achosi salwch difrifol a hyd yn oed colli’ch golwg.  Mae toxicariasis fel rheol yn effeithio ar blant rhwng un a phedair oed.  Plant ifanc sydd mewn perygl fwyaf gan eu bod yn fwy tebygol o roi pethau yn eu cegau a llai tebygol i olchi eu dwylo’n iawn.


Yr ail reswm yw oherwydd i’r ardal orfod dioddef rhyw berson neu bersonau diegwyddor yn anharddu’r arwyddion ‘Rhydd o Gŵn’ am ymhell dros flwyddyn bellach, gan orfodi gwariant sylweddol ar y cyngor er mwyn eu newid nhw.

 
Er bod y mwyafrif o berchnogion cŵn yn ymddwyn yn gyfrifol, teimlwyd taw eithrio cŵn oedd y modd mwyaf effeithiol o ddarparu man chwarae lle gallai’r rhieni deimlo’n hyderus bod modd i blant chwarae yn ddiogel yno.


Wedi buddsoddi yn yr offer newydd ac ailwampio’r parc, gosodwyd arwyddion newydd gan y Cyngor yn hysbysu’r cyhoedd na chaniateir cŵn yn y parc.  Fodd bynnag o fewn diwrnod i’w gosod, difrodwyd yr arwyddion.


Bellach mae’r arwyddion wedi eu chwistrellu’n llwyr â phaent, sy’n golygu nad yw preswylwyr lleol yn gallu herio perchnogion cŵn yn y parc, nad ydynt yn gwybod nad yw’r parc i gael ei ddefnyddio gan gŵn.


Dywedodd y Cynghorydd lleol, Anne Moore, “Fel cynghorwyr lleol, rydym wedi bod yn gweithio gyda phreswylwyr a Swyddogion y Cyngor i wella’r adnodd hwn i blant a sicrhau nad yw cerddwyr cŵn yn defnyddio’r parc.  Mae’n hafan ddiogel i blant gael chwarae ac ni ddylen nhw orfod poeni am y llanast brwnt yma, sydd i’w weld pan gaiff cŵn eu gadael i wneud baw.  Rydym wedi gosod arwyddion sawl gwaith dros gyfnod o fwy na blwyddyn a phob tro y gwnawn hynny cânt eu symud neu eu difrodi.  Mae hyn yn annerbyniol, nid dim ond oherwydd y risg sydd i blant, ond hefyd oherwydd ei fod yn costio cryn dipyn o arian i’r cyngor ar adeg pan fo adnoddau yn brin ac wedi eu hymestyn i’r eithaf.”

   
Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy: “Fe benderfynon ni i sefydlu man chwarae Hatch Quarry fel man rhydd o gŵn oherwydd ein bod ni am roi ardal i bobl ei fwynhau am ddim, heb orfod poeni am ddod ar draws cŵn a’u baw.


Rydym yn gwerthfawrogi bod angen gofod agored ar gerddwyr cŵn ac rydym yn ffodus ym Mro Morgannwg bod digonedd o’r rhain gennym.  Mae Parc Victoria, a dderbyniodd wobr y Faner Werdd, yn agos iawn i Hatch Quarry, yn ogystal â nifer o fannau gwyrdd eraill lle gall perchnogion cŵn fynd â’u cŵn.  Y cyfan rydym yn ei ofyn yw eu bod yn ymddwyn yn gyfrifol ac yn codi baw ar ôl eu cŵn.”


Gellir rhoi gwybodaeth am achosion o faw cŵn yn gyffredinol, neu achosion o gŵn yn cael eu gadael yn rhydd yn ardal chwarae Hatch Quarry drwy gysylltu â chanolfan gyswllt C1V Cyngor Bro Morgannwg ar 01446 700111, drwy e-bostio c1v@valeofglamorgan.gov.uk, neu drwy fynd i www.valeofglamorgan.gov.uk.

  
Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth am y difrod i’r arwyddion gysylltu gyda’r Cyngor drwy’r un dulliau.