Top

Brig

Mwynhewch farbeciw diogel dros benwythnos gŵyl y banc

 

23 Awst 2016Os ydych yn bwriadu dod â'r gwyliau'r haf i ben gyda barbeciw Gŵyl y Banc y penwythnos hwn, mae gan Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) rhywfaint o gyngor er mwyn sicrhau barbeciw llwyddiannus a diogel.


summer-foodWrth i fyrgyrs gourmet ddod yn gynyddol boblogaidd mewn bwytai, gallai hyn annog rhai pobl i geisio gweini byrgyrs sy'n binc yn y canol i'w gwesteion mewn barbeciw. Ond nid yw byrgyr fel stêc. Gellir gweini stêc yn waedlyd oherwydd caiff unrhyw facteria ar arwyneb y cig ei ddinistrio wrth serio'r tu allan. Caiff byrgyrs eu gwneud o gig wedi'i friwio, felly bydd unrhyw facteria sydd ar ochr allanol y darn cyfan o gig yn cymysgu drwy'r byrgyrs wrth friwio'r cig. Os cymysgir bacteria i ganol y byrgyr, ac os nad yw'r byrgyr wedi'i goginio drwyddo'n llwyr, gall y bacteria oroesi ac achosi gwenwyn bwyd. Dyna pam dylid coginio byrgyrs yn drylwyr drwyddynt draw.


Felly, boed law neu hinsawdd, mae'r ASB yn atgoffa pawb dros y penwythnos (27-29 Awst) i:

  • goginio byrgyrs tan eu bod yn stemio'n boeth drwyddynt draw, waeth pa mor uchel yw ansawdd neu bris y cig
  • gwirio nad oes unrhyw ran o'r byrgyrs yn binc, a bod unrhyw suddion yn rhedeg yn glir 
  • osgoi croeshalogi drwy gadw cig amrwd ar wahân cyn coginio, a thrwy ddefnyddio offer, platiau a byrddau torri gwahanol ar gyfer bwyd amrwd a bwyd wedi'i goginio.

Mae Cllr Gwyn John yn dweud "Y pethau bychain, fel dilyn cyngor, sy'n gallu sicrhau bod eich teulu a'ch ffrindiau'n ddiogel. Gall plant, yr henoed a phobl sâl yn eich teulu gael gwenwyn bwyd, neu'n waeth byth, salwch sy'n peryglu bywyd, drwy weini byrgyrs nad ydynt wedi'u coginio'n drylwyr yn eich barbeciw y penwythnos hwn'.

 
Os ydych eisiau i bobl gofio'ch barbeciw am y rhesymau cywir, dilynwch gyngor yr ASB ar weini byrgyrs yn eich barbeciw. Mae rhagor o wybodaeth a chyngor call gan yr ASB ar gael drwy: food.gov.uk/byrgyrs.