Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn Cynnal Cyfarfod Cyfamod Lluoedd Arfog

 

03 Awst 2016

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cynnal ei gyfarfod Cyfamod y Lluoedd Arfog, lle bu cynrychiolwyr Y Lluoedd Arfog o Fro Morgannwg, y rhai presennol a rhai’r gorffennol, yn cyfarfod i drafod materion cyfredol sy’n effeithio ar gymuned y Lluoedd Arfog yn yr ardal leol.

 

Cllr. Anthony Powell and Peter Evans at Armed Forces Covenant

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal cyfarfodydd Cyfamod y Lluoedd Arfog bob deufis, ac yng nghyfarfod mis Gorffennaf trafodwyd cynllun ‘Count Them In’ y Lleng Brydeinig Frenhinol mewn sesiwn holi ac ateb gyda Peter Evans, Rheolwr Materion Cyhoeddus y Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghymru.


Nod y cynllun ‘Count Them In' - “We count on them - let’s count them in” - yw cynyddu'r hyn a wyddom am boblogaeth y Lluoedd Arfog yn y DU. Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn pwysleisio, er bod amcan bod 1 o bob 10 o boblogaeth y DU yn aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog, gwybodaeth gyfyngedig sydd ynghylch lle mae’r aelodau hynny yn byw, a'r hyn allasai eu hanghenion fod. Maen nhw’n dweud, drwy ychwanegu cwestiynau i’r Cyfrifiad yn 2021, gall ein cymunedau wella eu dealltwriaeth o’r gymuned unigryw hon, a sicrhau bod gwleidyddion, elusennau a darparwyr gwasanaeth yn cwrdd ag anghenion ein lluoedd sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd dros y DU.

 
Mewn cyfarfod diweddar o’r Cyngor – gynhaliwyd ar 25 Gorffennaf – cefnogwyd y cynllun gan Gyngor Bro Morgannwg a hynny yn unfryd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu cefnogi’r cynllun drwy sicrhau na fydd cymuned y Lluoedd Arfog yn wynebu anfantais gyda darpariaeth gwasanaethau, ac yn nodi y byddai cynnydd yn y wybodaeth ystadegol ar gymuned y Lluoedd Arfog yn cynorthwyo cynllunio a darparu gwasanaethau gan ateb anghenion unigryw cymuned y Lluoedd Arfog sy’n byw ym Mro Morgannwg.

 
Mae’r Cyng. Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, wedi disgrifio’r Cyngor gan ddweud bod y Cyngor yn falch o gymuned y Lluoedd Arfog, gan ddweud: “Mae’r Cyngor yn falch o gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog ac yn cymeradwyo ymgyrch ‘Count Them In’ y Lleng Brydeinig Frenhinol sy’n galw ar i Lywodraeth y DU gynnwys cwestiynau penodol yn ymwneud â’r gymuned unigryw hon yng Nghyfrifiad nesaf y DU i’n cynorthwyo i ddeall y niferoedd, lleoliadau ac anghenion aelodau cymuned y Lluoedd Arfog, ac felly ein galluogi i ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl i bobl sydd wedi gwasanaethu eu gwlad.”


Mynychodd y Cyng. Anthony Powell, Pencampwr Lluoedd Arfog Bro Morgannwg, gyfarfod y Cyfamod ym mis Gorffennaf, a nododd hefyd ei falchder fod y Fro wedi cymeradwyo’r cynllun ‘Count Them In’.


Bwriedir cynnal cyfarfod nesaf Cyfamod y Lluoedd Arfog ar 30 Medi 2016. Os oes diddordeb gennych fynychu’r cyfarfod, cysylltwch â Mark Petherick, Swyddog Cabinet Cyngor Bro Morgannwg, ar mpetherick@valeofglamorgan.gov.uk.