Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg wedi'i ganmol gan archwilwyr

 

25 Awst 2016

 

Mewn adroddiad asesu corfforaethol cadarnhaol dros ben, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi canmol Cyngor Bro Morgannwg, ei weledigaeth i’r dyfodol, a’i ymrwymiad i wella.


Mae’r Cyng. Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg wedi croesawu’r adroddiad, gan ddweud: "Lluniwyd yr asesiad corfforaethol i ateb un prif gwestiwn, p'un a ydym ni fel awdurdod lleol yn gallu cyflawni'r blaenoriaethau yr ydym wedi gosod a gwella’r canlyniadau i drigolion y Fro ai peidio. I'r perwyl hwn, mae'r adroddiad yn ardderchog.


“Ceir mwy o dystiolaeth yn yr adroddiad i nodi fod Cyngor Bro Morgannwg yn perfformio’n well nac erioed, er gwaethaf y pwysau cynyddol ar ein cyllidebau a’r galw ar ein gwasanaethau.


“Mae hyn yn dangos sut mae arweinyddiaeth wleidyddol y Cyngor, uwch reolwyr a staff yn gweithio gyda’i gilydd a chyda phartneriaid lleol i gynnig gwasanaethau o safon. Rwyf wrth fy modd bod y Cyngor yn cael ei gydnabod yn gyhoeddus am ei waith caled i wneud Bro Morgannwg yn le gwell i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef.”


Daw adroddiad SAC i'r canlyniad: Mae gan y Cyngor weledigaeth glir ynghylch yr hyn y mae eisiau ei gyflawni ac mae'n gwneud newidiadau cadarnhaol ddylai sicrhau ei fod mewn sefyllfa dda i barhau â'r gwelliannau hyn.


Yn ogystal, bu i SAC nodi bod gweledigaeth y Cyngor yn adlewyrchu anghenion lleol a blaenoriaethau cenedlaethol, a bod uwch-wleidyddion a rheolwyr yn gweithio'n effeithiol gyda staff ar bob lefel i wella gwasanaethau a chynllunio ar gyfer y dyfodol.


Dywedodd Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru: “Rwyf wrth fy modd yn cael cyflwyno Asesiad Corfforaethol Bro Morgannwg ar gyfer 2015-16. Peth positif iawn yw gweld awdurdod lleol yn cael adroddiad mor dda a gweld ei fod wedi ymrwymo i ddatblygu gwasanaethau allweddol, megis TGCh, i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon.


“Rwy’n annog yr awdurdod i barhau i weithio i safon uchel wrth iddynt gyflawni’r newidiadau arfaethedig i’r prif wasanaethau."