Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn ail o'r brig yng nghymru am ail-gylchu

 

31 Awst 2016

 

Mae 10% yn fwy o wastraff cartrefi  ym Mro Morgannwg yn cael ei baratoi i’w ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei droi’n wrtaith ers mis Mawrth 2015. Mae hyn yn golygu mai’r Fro yw'r cyngor gorau ond un o bob 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

 

 Campaign Livery Welsh in Action

Mae cynyddu faint o wastraff sy’n cael ei ailgylchu yn hollbwysig i gynghorau gan fod Llywodraeth Cymru yn eu dirwyo os nad ydynt yn bwrw targedau cenedlaethol.  Mae’r Fro fodd bynnag, nid yn unig wedi bwrw'r targed o 58% osodwyd gan weinidogion ar gyfer 2016 ond wedi pasio hynny a bwrw’r targed o 64% ar gyfer 2020, bedair blynedd yn gynt na’r disgwyl.  

Rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016 ailgylchodd Cyngor Bro Morgannwg 65% o’r gwastraff a gasglwyd.

 

% y gwastraff a ailgylchwyd gan Gyngor Bro Morgannwg

Mawrth 2015

56%

Mehefin 2015

58%

Medi 2015

60%

Rhagfyr 2015

63%

Mawrth 2016

65%

 

Mae’r cynnydd cyson ac arwyddocaol hyn, a gofnodwyd mewn cyfnod pan welodd nifer o awdurdodau lleol eraill eu cyfraddau ailgylchu yn gostwng, yn dystiolaeth bellach bod Cyngor Bro Morgannwg yn un o’r cynghorau sy’n perfformio orau yng Nghymru.  Daw hyn yn dilyn asesiad corfforaethol hynod gadarnhaol gan Swyddfa Archwilio Cymru.

 
Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy: “Mae’r ffigyrau ailgylchu cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod cynghorau ledled Cymru yn gwneud gwaith gwych o ran osgoi anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi  a’i anfon i ganolfannau ailgylchu.  Mae hyn yn wir am Fro Morgannwg yn fwy na neb.  Mae Cyngor y Fro yn gweithio'n galed i esbonio i breswylwyr beth sy'n gallu cael ei ailgylchu, a'r effaith arnom i gyd os na lwyddwn ni i gyrraedd targedau heriol Llywodraeth Cymru.  Mae gennym dîm cydwybodol o gasglwyr sbwriel sy’n gweithio bron bob dydd o’r flwyddyn ac yn casglu dros 50,000 tunnell o wastraff gardd, cegin a thŷ bob blwyddyn.

 
Yn fwy pwysig na hynny fodd bynnag, mae preswylwyr y Fro yn cyd-weithio â ni i ddidoli eu gwastraff a’i baratoi i’w gasglu.  Hoffwn ddiolch ar ran y Cyngor i holl breswylwyr y Fro am barhau i gefnogi ein cynlluniau ailgylchu, yn enwedig yn sgil y newidiadau diweddar i amserlenni casglu a gyflwynwyd i leihau costau, a'r newid parhaus o ddefnyddio bagiau du i ailgylchu mwy.  Rwyf yn hyderus iawn, drwy gydweithio, y gallwn barhau i wneud y Fro yn un o’r ardaloedd gwyrddaf yn y wlad."


Mae Cyngor Bro Morgannwg yn darparu ystod o wasanaethau casglu gwastraff, er mwyn cyflawni’r nod o hybu cynaliadwyedd.  Cesglir deunydd sych cymysg i’w ailgylchu a gwastraff cegin o ymyl y ffordd bob wythnos, gyda gwastraff tŷ na ellir ei ailgylchu a gwastraff gardd yn cael eu casglu bob pythefnos.  Defnyddir tipyn o’r gwastraff gardd i greu gwrtaith a naddion pren a’i gynnig am ddim i drigolion y Fro, ac mae’r Cyngor hefyd yn gwneud trefniadau arbennig i gasglu coed Nadolig.

 
Mae canllaw A-Y ar wefan y Cyngor i esbonio i drigolion beth yn union ellir ei roi mewn bagiau gwyrdd i'w ailgylchu ac mae modd rhoi eich cod post mewn adnodd chwilio ar y wefan ar unrhyw adeg o'r dydd i wybod ar ba ddiwrnod y gallwch ddisgwyl i’ch gwastraff gael ei gasglu.