Top

Brig

Disgyblion Ysgol Gyfun y Barri’n dechrau’r tymor â chyfleusterau newydd

28 Rhagfyr 2016

 

Pan aiff y myfyrwyr yn ôl i Ysgol Gyfun y Barri wedi gwyliau'r Nadolig, bydd cyfleusterau newydd yn aros amdanynt yn dilyn cwblhau cam cyntaf y gwaith sy'n rhan o fuddsoddiad gwerth £900,000 Cyngor Bro Morgannwg i adeilad yr ysgol.

Barry Comprehensive reception

 

Ar ben y rhestr flaenoriaethau ar gyfer y gwelliannau, roedd tai bach yr ysgol a bloc agored ar ddull swyddfa er mwyn disodli’r cyfleusterau hŷn.

 

Mae’n debyg y bydd y disgyblion yn hoff iawn o’r gwelliannau i’r ystafelloedd dosbarth a’r coridorau. Mae chwech ystafell ddosbarth wedi eu hadnewyddu gyda charpedi, llenni, cadeiriau, desgiau a thechnoleg newydd, sy'n gwella amgylchedd dysgu'r myfyrwyr yn sylweddol. Mae holl goridorau llawr gwaelod yr ysgol wedi cael lloriau newydd ac mae nifer o waliau wedi eu dymchwel er mwyn creu rhagor o fannau agored a mannau cyfarfod.

 

Mae ardal y dderbynfa hefyd wedi ei hail-ddylunio. Mae blaen yr ysgol wedi ei agor i greu man mwy croesawgar i rieni ac ymwelwyr. Ymdrech arall i wneud yr adeilad yn fwy croesawgar yw rhoi wyneb newydd i faes parcio’r ymwelwyr a gosod llwybr dan do i ymwelwyr.

 

buildings toilets

Dywedodd Gerard McNamara, Pennaeth Ysgol Gyfun y Barri: “Rydym yn hapus dros ben â’r gwaith a wnaed hyd yma. Mae’r ysgol yn teimlo’n fwy cyfoes, gyda llawer mwy o olau ac yn fwy croesawgar drwyddi draw. Mae hefyd wedi cael effaith gadarnhaol ar y disgyblion, fel y nododd ein adroddiad diweddar gan ESTYN. Tra rydyn ni’n aros am ganlyniad penderfyniad Cyngor Bro Morgannwg ar ysgolion cydaddysgol yn y Barri, mae’n wych gweld bod y cyngor yn parhau i gefnogi gwelliannau er mwyn holl ddisgyblion ein hysgol.”

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg, y Cyng. Lis Burnett: “Rwy’n hynod falch fod buddsoddiad y Cyngor o dros £900,000 yn adeilad Ysgol Gyfun Y Barri wedi galluogi gwneud newidiadau allweddol i’r awyrgylch dysgu. Bydd yn cynorthwyo’r ysgol i adeiladu ar ei llwyddiant diweddar a gwneud mwy o gynnydd yn y dyfodol.”