Top

Brig

Cist gymunedol yn estyn llaw i glybiau'r Fro unwaith eto

 

05 Rhagfyr 2016

 

Mae 18 sefydliad a chlwb chwaraeon ledled Bro Morgannwg wedi derbyn cyfran o £22,175 gan y Gist Gymunedol i’w cynorthwyo i ddatblygu cyfleodd sy’n bodoli, neu i greu rhai cyfleoedd chwaraeon newydd yn y Fro.

 

Clwb Sboncen y Barri oedd un o’r sefydliadau chwaraeon llwyddiannus a ddewiswyd i dderbyn cyllid; byddant yn datblygu cyfleoedd sboncen i wragedd a merched yn y Barri. Mae cael mwy o ferched i ymgysylltu â chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn un o feysydd blaenoriaeth Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg, sydd yn gobeithio cysylltu’r cyfle sboncen newydd hwn â’u rhaglen ‘Merched yn Symud”, sydd hefyd wedi gweld Glowminton yn cynyddu cyfranogiad gan ferched yn ddiweddar. 


Mae Sgwadron 372 Corfflu Hyfforddiant Awyr (y Barri) hefyd yn gobeithio denu mwy o ferched i gymryd rhan yn eu gweithgaredd. Fe dderbynion nhw gyllid i gynyddu nifer y cadetiaid oedd yn ymwneud â hoci gyda ffocws ar gynyddu cyfranogiad. 


Blaenoriaeth arall yn y Fro yw datblygiad cyfleoedd i bobl anabl. Mae’r Clwb Rhyng-synhwyrau yn rhedeg sesiynau beicio ddwywaith yr wythnos i bobl anabl, ill dau yn digwydd yn Stadiwm Parc Jenner, y Barri. Maent wedi addasu beiciau y gellir eu defnyddio gan y cyhoedd, ac wedi derbyn cyllid i brynu beiciau ychwanegol a fydd yn hwyluso cynnwys pobl ag awtistiaeth yn y gweithgaredd beicio.


Mae addysg hyfforddi a dyfarnu yn flaenoriaeth gan banel y Gist Gymunedol, sydd wedi rhoi cyllid i nifer o glybiau er mwyn eu galluogi i anfon eu gwirfoddolwyr ar gyrsiau hyfforddi, gan gynnwys cymorth cyntaf a hyfforddiant amddiffyn plant, a chyrsiau dyfarnu. Roedd y clybiau fanteisiodd ar y cyllid ar gyfer hyfforddi a dyfarnu yn cynnwys: Wenvoe Colts FC, Clwb Rygbi’r Old Penarthians, Clwb Pêl-Fasged y Barri, Cynghrair Cyfeillion yr Hen Goleg, Clwb Hoci’r Bont-faen, Clwb Criced y Fro, Clwb Rygbi’r Bont-faen adrannau Mini a Iau, Clwb Criced Penarth, Vale Vipers Basketball a Chlwb Pêl-droed Penarth Town.


Clybiau eraill oedd yn llwyddiannus yn derbyn cyllid yn ystod rownd bresennol y Gist Gymunedol oedd: Clwb Criced Great Western, Clwb Tenis Llanilltud Fawr, Pysgotwyr Morgannwg, Clwb Pêl-droed Iau Peterston a Chlwb Artistig Dynion yr YMCA yn y Barri.


Caiff cynllun y Gist Gymunedol ei ariannu gan Chwaraeon Cymru a’i reoli yn lleol gan Dîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor y Fro. Mae’r tîm wedi bod yn cynorthwyo clybiau i wneud cais am y cyllid i helpu i gynyddu cyfleodd chwaraeon a gweithgaredd corfforol i breswylwyr lleol mewn amrywiaeth o gampau.


Bydd y rownd derfynol ar gyfer derbyn cyllid gan y Gist Gymunedol ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yn digwydd ar 2 Chwefror 2017, gyda’r dyddiad terfyn i dderbyn ceisiadau ar 19 Ionawr. Gofynnir i unrhyw glwb neu sefydliad sydd â diddordeb mewn gwneud cais am gyllid gysylltu â’r Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae yn gyntaf i sicrhau bod eu project yn gymwys i dderbyn arian.  


Mae cynllun y Gist Gymunedol yn cyfrannu at amcanion y Cyngor o gynyddu iechyd a llesiant ymhlith ei breswylwyr, a chynyddu sgiliau ac addysg. I ddod o hyd i wybodaeth bellach cysylltwch â’r Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae ar 01446 704793.