Top

Brig

Rhagfyr 2016 Newyddion

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor 

 

Arolygu bloc tai bach Nell’s Point ar gyfer gwaith trwsio - 29 Rhagfyr 2016

Bydd y bloc tai bach art-deco na chaiff bellach ei ddefnyddio wrth fynedfa Ynys y Barri'n destun arolwg strwythur fel rhan o waith Cyngor Bro Morgannwg i adfer yr adeilad er mwyn ei ddefnyddio eto.

 

Disgyblion Ysgol Gyfun y Barri’n dechrau’r tymor â chyfleusterau newydd - 28 Rhagfyr 2016

Pan aiff y myfyrwyr yn ôl i Ysgol Gyfun y Barri wedi gwyliau'r Nadolig, bydd cyfleusterau newydd yn aros amdanynt yn dilyn cwblhau cam cyntaf y gwaith sy'n rhan o fuddsoddiad gwerth £900,000 Cyngor Bro Morgannwg i adeilad yr ysgol.

 

Cynllun gwarchod cymdogaeth yn cydweithio gyda Vale of Glamorgan Fire and Security Ltd - 22 Rhagfyr 2016 

Amlygwyd y rôl sylweddol a chwaraeir gan gynlluniau Gwarchod Cymdogaeth ar draws Bro Morgannwg yn ddiweddar, pan negododd Pwyllgor Cynllun Gwarchod Cymdogaeth y Fro gytundeb gyda Vale of Glamorgan Fire and Security Ltd.

 

Ysgol Gynradd Sain Tathan yn llewyrchu yn ei harolwg diweddar - 19 Rhagfyr 2016

Cafodd Ysgol Gynradd Sain Tathan arolwg gwych gan Estyn yn ddiweddar, rhoddwyd safon “da” iddynt ym mhob maes.

 

Cyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru yn cwrdd i drafod materion traffig Dinas Powys - Rhagfyr 14 2016

BU i Swyddogion Cyngor Bro Morgannwg gwrdd â chydweithwyr o Lywodraeth Cymru yr wythnos hon i drafod materion traffig sy’n effeithio ar ardal Dinas Powys.

 

Cyngor y Fro yn bwridu amddiffyn caeau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol - 14 Rhagfyr 2016 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo adroddiad yn ddiweddar sy’n amlinellu addewid i roi statws ‘Cae Canmlwyddiant’ i faes chwarae yn Llanmaes.

 


Cerddorion Bro Morgannwg yn anelu at lwyddiant ar ôl cael lle ar Broject Forte - 13 Rhagfyr, 2016

MAE dau artist o Fro Morgannwg yn ceisio gwneud enw i’w hunain yn y diwydiant cerddoriaeth ar ôl dechrau ar gynllun a gefnogir gan y Cyngor.

 

Dyma gyflwyno hyfforddwyr y dyfodol Bro Morgannwg . . . - 12 Rhagfyr 2016 

MAE grŵp o hyfforddwyr ifanc o Fro Morgannwg wedi dechrau eu taith hyfforddi drwy ymuno â chynllun Hyfforddwyr y Dyfodol y Cyngor.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cael marciau llawn gan archwilydd cyffredinol Cymru - 09 Rhagfyr 2016 

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dweud bod gweithdrefnau monitro ariannol Cyngor Bro Morgannwg yn iach yn ei Lythyr Archwilio Blynyddol diweddar i’r Cyngor.

 

Cyngor Y Fro yn bwriadu creu mwy o gyfleodd beicio - 09 Rhagfyr 2016 

Mae tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth â Beicio Cymru i ystyried ffyrdd o greu mwy o gyfleoedd beicio yn y Fro, yn enwedig i bobl ifanc a menywod.

 

Cyflwyno rheolau newydd yng nghymru i sicrhau bod siopau tecawê yn hybu sgoriau hylendid bwyd ar ddeunyddiau cyhoeddusrwydd - 08 Rhagfyr 2016

O 28 Tachwedd, bu’n ofynnol i fusnesau tecawê ledled Cymru gyhoeddi datganiad dwyieithog ar unrhyw ddeunyddiau cyhoeddusrwydd sy’n cael eu dosbarthu yn atgoffa cwsmeriaid y gallant weld y sgoriau hylendid bwyd ar-lein.

 

Gwella llwybr arfordir Llanilltud Fawr - 08 Rhagfyr 2016

Bu’r Cynghorydd Gwyn John, cyd-weithwyr Cyngor y Fro a chynrychiolydd o Cyfoeth Naturiol Cymru yn Llanilltud Fawr yr wythnos hon i gymeradwyo cwblhau gwaith i uwchraddio adran ddiweddaraf Llwybr Arfordir Cymru. 

 

Dadorchuddio cerfluniau newydd ar arfordir treftadaeth Morgannwg - 08 Rhagfyr 2016 

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Saint-y-Brid wedi dadorchuddio cerflun yn y pentref yn ddiweddar,  Un o gyfres o bedwar a gomisiynwyd i ddathlu Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

 

Plant y Barri yn helpu i greu lluniau o dîm pêl-droed Cymru -  07 Rhagfyr 2016

HELPODD plant y Barri i greu portreadau o dîm pêl-droed Cymru, gan gynnwys Gareth Bale, seren Real Madrid, ac yna eu cyflwyno i’r chwaraewyr.

 

Trigolion Bro Morgannwg yn derbytn galwadau ffôn ffug ynglŷn â’r dreth Gyngor - 07 Rhagfyr 2016 

Mae’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn rhybuddio trigolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg i fod yn wyliadwrus o alwadau ffôn sgam yn cynnig ad-daliad am Dreth Gyngor a ordalwyd.

 

Gŵyl bêl-droed yn denu torf - 07 Rhagfyr 2016

DAETH mwy o ysgolion nag erioed i ŵyl bêl-droed flynyddol Cyngor Bro Morgannwg eleni, a redwyd mewn partneriaeth â Thîm Merched Barry Town United.

 

Ysgol Y Deri yn cael marciau llawn gan arolygwyr - 06 Rhagfyr 2016

Mae Ysgol y Deri, ysgol â chyfleusterau modern ar gyfer addysgu plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ym Mro Morgannwg, wedi cael clod gan yr arolygiaeth ysgolion Estyn yn dilyn arolwg.

 

Pentref Iâ Cyngor Bro Morgannwg yn llwyddiant mawr - 06 Rhagfyr 2016

MAE Pentref Iâ Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn llwyddiant mawr ar ôl i fwy na 4,000 fentro ar yr iâ yn ystod y digwyddiad naw diwrnod. 

 

Grŵp cymunedol yn cymryd awenau llyfrgell Sain Tathan - 05 Rhagfyr 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi trosglwyddo llyfrgell Sain Tathan a’r gwaith o redeg gwasanaethau llyfrgell ar gyfer y pentref i Hyb Cymunedol a Llyfrgell Sain Tathan (SACHaL), Sefydliad Elusennol Corfforedig lleol sydd wedi’i sefydlu gan drigolion Sain Tathan.

 

Cist gymunedol yn estyn llaw i glybiau'r Fro unwaith eto - 05 Rhagfyr 2016 

Mae 18 sefydliad a chlwb chwaraeon ledled Bro Morgannwg wedi derbyn cyfran o £22,175 gan y Gist Gymunedol i’w cynorthwyo i ddatblygu cyfleodd sy’n bodoli, neu i greu rhai cyfleoedd chwaraeon newydd yn y Fro.

 

Cynllun Academi Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg ar fin dechrau - Rhagfyr 01 2016

MAE’R Cynllun Academi Chwaraeon, a gynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg a Legacy Leisure, yn rhoi'r cyfle i ddeg o enwogion y byd chwaraeon lleol ddefnyddio cyfleusterau hamdden y Cyngor am ddim er mwyn ceisio rhoi hwb i'w llwyddiant.

 

Cyfle i donfyrddio ym Mharc Gwledig Cosmeston - 01 Rhagfyr 2016

Mae’n bosib, yn y dyfodol agos, y gall ymwelwyr roi cynnig ar un o chwaraeon dŵr mwyaf poblogaidd y wlad ym Mharc Gwledig Cosmeston, sef tonfyrddio.