Top

Brig

Trigolion Bro Morgannwg yn derbytn galwadau ffôn ffug ynglŷn â’r dreth Gyngor

 

07 Rhagfyr 2016

 

Mae’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn rhybuddio trigolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg i fod yn wyliadwrus o alwadau ffôn sgam yn cynnig ad-daliad am Dreth Gyngor a ordalwyd.

 

Bu menyw o Boverton mewn cysylltiad i ddweud bod gwraig o’r enw “Tracey” o’r “Biwro Adolygu Hawliadau” wedi cynnig adolygu ei Threth Gyngor a gostwng ei bil, ar sail  nifer yr ystafelloedd gwely oedd ganddi. Gofynnodd hi am dâl o £69 i wneud y gwaith – gwrthododd y wraig o Boverton. Roedd “Tracey” wedi rhoi’r rhif ffôn 0843 289 1039 a phan wnaed ymchwil i’r rhif yma ar-lein, daeth i’r amlwg fod eraill wedi derbyn galwadau tebyg.


Dywedodd preswylydd arall ei bod hithau hefyd wedi cael gwybod ei bod yn gymwys i gael ad-daliad ar ei Threth Gyngor.  Gofynnodd y galwr am ei manylion banc er mwyn i’r credyd gael ei dalu drwy BACS, ond diolch i’r drefn gwrthododd y wraig hon roi ei manylion hefyd.


Ar 29 Tachwedd, roedd y Tîm Diogelu Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn Aldi ym Mhontprennau, ar y cyd â thîm Diogelwch Cymunedol Heddlu De Cymru a Thîm Heddlu’r Gymdogaeth lleol, i annog atal troseddau dros gyfnod y Nadolig ac i dawelu meddyliau’r trigolion.


Bob blwyddyn, mae sgamiau’n achosi i gwsmeriaid y DU golli rhwng £5bn a £10bn. Yn ychwanegol i’r effaith ariannol, gall sgamiau gael effaith emosiynol a seicolegol ddifrifol ar ddioddefwyr.


Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Cadeirydd y Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: “Rydym yn ddiweddar wedi ymuno ag ymgyrch Cyfeillion yn erbyn Sgamiau ac wedi hybu wythnos Diogelu Cenedlaethol ynghanol Tachwedd, sy’n brawf o’n hymrwymiad llwyr i warchod ein trigolion rhag galwadau twyllodrus fel y rhain.

 
“Rydym yn arbennig o ddiolchgar i’r trigolion hynny sydd wedi cysylltu â ni ynglŷn â’r sgamiau yma, gan eu bod yn ein galluogi i helpu eraill. Mae’n holl-bwysig i ni bwysleisio’r neges y dylech ddod â galwad ffôn annisgwyl a dderbyniwch i ben, yn enwedig os yw’r galwr yn gofyn am rif eich cyfrif banc neu fanylion eich cerdyn am nwyddau neu wasanaethau. Peidiwch ag ofni dod â’r alwad i ben – eich hawl chi yw gwneud hynny.”


Os ydych chi neu ffrind, gymydog neu berthynas wedi derbyn galwadau tebyg, cysylltwch â’r Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506. Caiff pob galwad ei chofnodi a’i hanfon ymlaen at Dîm Diogelu'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir i’w hasesu.