Top

Brig

Dadorchuddio cerfluniau newydd ar arfordir treftadaeth Morgannwg

 

08 Rhagfyr 2016

 

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Saint-y-Brid wedi dadorchuddio cerflun yn y pentref yn ddiweddar,  Un o gyfres o bedwar a gomisiynwyd i ddathlu Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

 

Unveiling of sculpture

 

Roedd y cerflunydd Howard Bowcott, trigolion lleol, busnesau a chynghorwyr yn bresennol yn y dadorchuddio.


Bydd y cerfluniau newydd yn dynodi y prif fynedfeydd i ardal Arfordir Treftadaeth Morgannwg, ac maent wedi eu comisiynu fel rhan o fenter barhaus i gynyddu potensial economaidd a phroffil y lle i ymwelwyr a phreswylwyr ill dau. 


Mae’r lleoliadau eraill yn cynnwys ymylon ffyrdd yn Ogwr, Llanilltud Fawr a Sain Tathan. Yn dilyn ymgynghori gyda’r gymuned leol, mae mainc gerfiedig hefyd wedi ei hychwanegu i’r gyfres sydd ym Mae Dwnrhefn.


Mae’r comisiwn yn rhan o gyfres o weithiau dan arweiniad Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg, ac wedi ei ariannu gan Gronfa Cymunedau’r Glannau. Dyfarnwyd y cyllid er mwyn rhoi hwb i botensial economaidd yr ardal. 


Mae’r cerflunydd Howard Bowcott yn arbenigo mewn gwaith celf cyhoeddus ar raddfa fawr; mae ei ddyluniadau wedi eu cyffelybu i asgell fawr neu siâp hwyl, neu hyd yn oed Ewinedd traed y Diawl, sef ffosil sy’n gyffredin iawn yn lleol. Mae’r cerfluniau yn cynnwys haenau o gerrig lleol, sy’n cynrychioli strata’r clogwyni ar hyd ein harfordir. Mae trigolion lleol a phlant ysgol wedi bod yn  cymryd rhan mewn sawl ymgynghoriad cyhoeddus â Howard ac wedi ei gynorthwyo â  siapio’r dyluniad terfynol. 


Mae Cymunedau Gwledig Creadigol, ynghyd â’r cerflunydd, wedi cynnal ymgynghoriad helaeth â thrigolion lleol, busnesau, grwpiau cymunedol a chynghorau lleol i bennu’r lleoliadau terfynol ynghyd a siâp a dyluniad y cerfluniau. Fe weithion nhw hefyd gyda thair ysgol: Yn dilyn y sesiynau gyda Howard neilltuodd myfyrwyr Celf lefel A Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr broject ar gyfer celf gyhoeddus a cherflunwyr byw; bu Ysgol Gynradd Illtud Sant yn rhan o’r ysbrydoliaeth ar gyfer y cynlluniau; ac fe weithiodd Ysgol Gynradd Saint-y-Brid gyda Howard ac Amanda Racksaw, awdures greadigol a storïwraig leol, i greu’r farddoniaeth a ddefnyddiwyd ar Gerflun Saint-y-Brid, gan ddefnyddio’r ardal leol a’r arfordir fel ysbrydoliaeth. 


Mae’r gerdd hefyd wedi ei hatgynhyrchu ar fainc garreg gerfiedig sydd wedi ei leoli y tu allan i Erddi Dwnrhefn.


Dywedodd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg yng Nghyngor Bro Morgannwg, “Rydym yn gobeithio fod preswylwyr lleol a’r disgyblion ysgol wedi mwynhau cael bod yn rhan o’r broses greadigol, a bod teimlad o falchder gwirioneddol ganddyn nhw nawr bod y cerfluniau wedi eu dadorchuddio. Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn ased wych i Fro Morgannwg, a bydd y nodweddion hyn yn tanlinellu’r ardal fel lle arbennig am flynyddoedd lawer. Mae’r buddsoddiad yn Arfordir Treftadaeth Morgannwg trwy gyfrwng y project Cymunedau’r Glannau wedi galluogi’r tîm i barhau i godi proffil yr ardal.”


Yn ogystal â’r gwaith ger y mynedfeydd allweddol, bydd pump uned storio newydd, a grëwyd i annog busnesau lleol a darparwyr gweithgareddau traeth i ddefnyddio’r arfordir fel canolfan, ar gael cyn hir i’w llogi, ac mae’r rheiny wedi eu lleoli ger Canolfan yr Arfordir Treftadaeth. Mae llithrfa well at y dŵr ym Mae Dwnrhefn hefyd newydd ei gwblhau, ynghyd â nifer o ddigwyddiadau dros dro. Yn sgil yr hwb ariannu gan gronfa Cymunedau’r Glannau, mae swyddog hefyd wrth law i gynnig cymorth i fusnesau presennol a busnesau newydd i Arfordir Treftadaeth Morgannwg.


Mae Cymunedau Gwledig Creadigol wedi ei gyllido’n rhannol gan Raglen Ddatblygu Wledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, gaiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. 


Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch create@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch 01446 704707 neu ewch i www.inspiringthevale.co.uk