Top

Brig

Ysgol Gynradd Sain Tathan yn llewyrchu yn ei harolwg diweddar

 

Rhagfyr 19 2016

 

Cafodd Ysgol Gynradd Sain Tathan arolwg gwych gan Estyn yn ddiweddar, rhoddwyd safon “da” iddynt ym mhob maes.

 

Nododd adroddiad a luniwyd ym mis Hydref bod yr ysgol yn well na’r cymedr ym mhob categori, yn cynnwys safonau, lles, profiadau dysgu, addysgu, gofal, cefnogaeth ac arweiniad, amgylchedd dysgu, arweinyddiaeth, gwella safonau, partneriaethau, gweithio a rheoli adnoddau.

 

Dywedodd yr adroddiad: “Mae rhan fwyaf y disgyblion yn gwneud cynnydd da ac yn llwyddo, yn cynnwys disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 

“Mae gan yr holl athrawon wybodaeth dda, gyfloes o’r cwricwlwm ac maent yn defnyddio ystod eang o strategaethau effeithiol er mwyn datblygu sgiliau’r disgyblion.

 

“Mae gwaith tîm effeithiol trwy'r ysgol rhwng yr holl staff, sy’n effeithio’n gadarnhaol ar godi safonau a gwella lles disgyblion.“Mae gweithdrefnau asesu’r ysgol yn drylwyr. Mae arweinwyr yr ysgol yn tracio cynnydd y disgyblion a gwneud defnydd da o'r wybodaeth hon er mwyn deall anghenion y dysgwyr a gosod tasgau addas ar eu cyfer.

 

“Mae gan yr ysgol weithdrefnau trylwyr er mwyn adnabod disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac mae’n gweithredu’n syth er mwyn cefnogi disgyblion. Mae cynlluniau addysg unigol disgyblion yn adnabod targedau addas a’r camau gweithredu y mae angen eu cymryd i sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd da.

 

“Mae’r ysgol yn gwbl gynhwysol ac mae ymdeimlad cymunedol cryf ynddi. Mae’r staff yn creu amgylchedd sy’n meithrin ac yn arwain ac lefelau uchel o les disgyblion. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys yr holl ddisgyblion ac yn dathlu amrywiaeth ac ystod o ddiwylliannau. Mae’r holl ddisgyblion yn dangos goddefgarwch, tegwch a pharch at eraill.

 

“Mae gan y pennaeth weledigaeth glir ac ymrwymiad cryf i godi safonau. Mae’n rhannu ei gweledigaeth â’r holl staff, disgyblion, llywodraethwyr, rhieni a disgyblion yn effeithiol.

 

“Mae tîm medrus a brwd o gymorthyddion dysgu'n rhoi cefnogaeth effeithiol i'r disgyblion."

 

Dywedodd y Pennaeth, Louise Haynes: “Rydym i gyda yn falch o ganlyniad yr arolwg oherwydd ei fod yn cydnabod gwaith caled, ymroddiad a gwaith partneriaeth holl gymuned yr ysgol."

 

Dywedodd Cadeirydd y Llywodraethwyr, John Thomas: “Fel Cadeirydd y Corff Llywodraethu, rwy’n falch iawn o ganlyniad yr arolwg. Mae hyn yn tystio gwaith caled ac ymrwymiad holl staff Ysgol Gynradd Sain Tathan. Mae’r Llywodraethwyr yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Pennaeth a'r staff yn parhau â'r gwaith da er mwyn rhoi’r addysg orau ar gyfer ein disgyblion.”