Top

Brig

Cyfle i donfyrddio ym Mharc Gwledig Cosmeston

01 Rhagfyr 2016

 

Cosmeston-LakesMae’n bosib, yn y dyfodol agos, y gall ymwelwyr roi cynnig ar un o chwaraeon dŵr mwyaf poblogaidd y wlad ym Mharc Gwledig Cosmeston, sef tonfyrddio.  


Dyma’r cyntaf o amrywiaeth o weithgareddau newydd i’w treialu yn Cosmeston fel rhan o gynllun Cyngor Bro Morgannwg i sicrhau dyfodol ei barciau gwledig drwy agor yr atyniadau poblogaidd ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau hamdden newydd.

 

Gallai tonfyrddio cebl gael ei gynnig ar lyn y Dwyrain os caiff y cynlluniau a gyflwynwyd yr wythnos hon eu cymeradwyo gan adran gynllunio’r Cyngor. Mae tonfyrddio cebl yn cynnwys gafael mewn rhaff wedi’i chysylltu â mecanwaith cebl sy’n eich tynnu o amgylch trac â rampiau a rhwystrau eraill. Nid oes angen i bobl gael eu tynnu gan gwch, ac mae’n well o lawer i ddechreuwyr. Os caiff ei gymeradwyo, bydd y ‘parc tonfyrddio’ yn gwneud defnydd o ran fechan o lyn y dwyrain. Gall y cyfleuster groesawu hyd at 4 reidiwr yr awr. Mae’r system cebl sy’n tynnu’r reidwyr yn defnyddio modur trydan nad yw’n achosi llygredd, gan alluogi ymwelwyr i fwynhau tonfyrddio a sgïo dŵr mewn ffordd ecogyfeillgar.


Dywedodd y Cyng. Gwyn John, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoliadol: “Bydd cyfleuster tonfyrddio Cosmeston yn unigryw yn ne Cymru; mae’r lleoliad tebyg agosaf yn y Cotswolds yng ngorllewin Lloegr. Mae’r cynllun yn un ecogyfeillgar a byddwn yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau na fydd unrhyw effeithiau negyddol ar ecoleg neu fywyd gwyllt y parc.


“Mae parciau gwledig y Fro yn boblogaidd ymysg trigolion lleol ac yn allweddol o ran denu twristiaid i’r Fro. Drwy eu gwneud yn fwy deniadol fyth gallwn eu diogelu ar gyfer y dyfodol a helpu i sicrhau mai Bro Morgannwg yw’r dewis cyntaf i dwristiaid yn ne Cymru. Gall hyn ddod â manteision enfawr i’r economi leol, ac mae’n gyfle y mae pawb sy’n ymwneud â’r project yn gyffrous iawn amdano.


Yn ogystal â dod ag ymwelwyr newydd i’r parc gwledig, mae’r gweithgaredd yn debyg o ddenu sylw’r DU gyfan oherwydd o 2017 bydd yn cael ei ddefnyddio fel rhan o gylch cystadleuaeth y DU.


Dywedodd Gareth Stevenson o Barc Tonfyrddio Llynnoedd Cosmeston: “Fe ddewisom ni Lynnoedd Cosmeston ar gyfer unig Barc Tonfyrddio de Cymru gan fod y safle’n lleoliad naturiol trawiadol sy’n hawdd ei gyrraedd o’r rhan fwyaf o brif drefi a dinasoedd de Cymru. Mae Penarth, dafliad carreg i ffwrdd, yn cynnig llety, bwytai a thafarndai a fydd yn annog ymwelwyr i aros dros nos neu'n hirach hyd yn oed.


“Yr atyniad hwn fydd y cyntaf o’r fath yn ne Cymru, a bydd yn denu ymwelwyr i Lynnoedd Cosmeston i gymryd rhan a gwylio. Bydd croeso i bawb o bob oedran a gallu yn y parc, o ddechreuwyr pur i donfyrddwyr dawnus. Mae tonfyrddio cebl yn un o’r chwaraeon dŵr mwyaf cynhwysol, a bydd y parc yn cynnal sesiynau arbennig i blant a chlwb i ferched.

 

“Mae’r parc gwledig yn gartref i doreth o fywyd gwyllt, fflora a ffawna, ac mae'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Roedd hyn yn ystyriaeth flaenllaw wrth ddatblygu ein cynlluniau.  Rydyn ni eisoes wedi bod yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn hyderus, os gwnawn barhau i ddilyn eu cyngor, ynghyd â’r Cyngor a chyrff fel yr RSPC a’r RSPCA, y gallwn sicrhau bod y parc tonfyrddio ond yn cael effaith gadarnhaol ar y parc.”