Top

Brig

Ysgol Y Deri yn cael marciau llawn gan arolygwyr

 

06 Rhagfyr 2016


Mae Ysgol y Deri, ysgol â chyfleusterau modern ar gyfer addysgu plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ym Mro Morgannwg, wedi cael clod gan yr arolygiaeth ysgolion Estyn yn dilyn arolwg.


Ysgol Y Deri signBarnwyd bod perfformiad presennol yr ysgol a’i rhagolygon o ran gwella yn ‘dda’, sef yr ail sgôr uchaf posibl.

 
Rhoddodd Estyn ganmoliaeth benodol i amgylchedd dysgu’r ysgol. Mae’r cyfleuster penigamp, sy’n rhan o Gymuned Ddysgu Penarth, yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon hygyrch, pyllau hydrotherapi, ystafelloedd ffisiotherapi a chanolfan gofal seibiant y gellir ei defnyddio gan deuluoedd a gofalwyr sy'n gofalu am y rheiny sydd ag anghenion cymhleth. Barnodd yr arolygwyr fod y cyfleusterau hyn yn “ardderchog" ac yn “hynod effeithiol o ran datblygu sgiliau bywyd a chymdeithasol disgyblion.”


Canmolwyd diwylliant yr ysgol am fod yn un "hynod gadarnhaol a chynhwysol" sy’n “rhoi cyfle i ddisgyblion gymryd rhan ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol waeth beth fo'r cymhlethdodau ynghlwm wrth eu hamrywiol anghenion, galluoedd a chefndiroedd”. Barnwyd bod arweinyddiaeth yr ysgol yn ‘ardderchog' gyda’r pennaeth a’r uwch dîm rheoli yn cael clod am "sefydlu gweledigaeth glir ar gyfer yr ysgol newydd sy'n canolbwyntio ar sicrhau cyfleoedd i bob disgybl wireddu ei botensial."


Mae gwaith partneriaeth yn rhan ganolog o fodel gweithredu'r ysgol gyda staff Cyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cydweithio’n glos. 


Barnwyd bod y trefniadau hyn yn 'ardderchog' hefyd.


Dywedodd y Pennaeth, Christopher Britten: “Rydym wrth ein bodd gyda’r adroddiad hwn. Mae Estyn wedi cydnabod y gwaith aruthrol y mae pawb yn yr ysgol yn ei wneud bob dydd. Mae llwyddiant ein disgyblion yn cael ei ddathlu ac mae eu cyflawniadau gwych wedi cael eu cydnabod.


“Hoffem ddiolch i’n rhieni am eu cefnogaeth a brwdfrydedd a’r holl ffrindiau a chefnogwyr sydd gennym yn y gymuned. Rydym hefyd yn cydnabod cyfraniad eang cynghorwyr a staff Cyngor Bro Morgannwg at y gwaith o sefydlu’r ysgol ardderchog hon.


“Gall y gymuned ysgol gyfan fod yn falch o’u cyflawniad heddiw."


Dywedodd cadeirydd bwrdd y llywodraethwyr, Tim Excell: “Mae’r adroddiad hwn yn canmol i’r cymylau weledigaeth Cyngor Bro Morgannwg  o ran sefydlu’r ysgol newydd hon a gwaith caled ymroddedig pawb yn Ysgol y Deri sy’n cynnig arweiniad, addysg a chefnogaeth ysbrydoledig er budd ein disgyblion a myfyrwyr bob dydd.”


Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg, y Cyng. Lis Burnett: “Mae’r adroddiad heddiw yn gydnabyddiaeth haeddiannol o’r gwaith caled a wneir gan bawb yn Ysgol y Deri. 


"Roedd agor Cymuned Ddysgu Penarth yn garreg filltir allweddol yn rhaglen ysgolion y Cyngor. Rydym yn credu'n gryf mewn buddsoddi yn ein hysgolion a rhoi’r adnoddau gorau posibl i ddisgyblion ac athrawon sicrhau llwyddiant. 


“Gellir dadlau mai Ysgol y Deri yw'r cyfleuster AAA gorau yng Nghymru ac mae adroddiad yr arolygwyr yn dangos bod y buddsoddiad hwn yn talu ar ei ganfed.” 


Agorodd Ysgol y Deri yn 2014 yn dilyn cyfuno tair ysgol a arferai wasanaethu disgyblion ym Mro Morgannwg ag anghenion addysgol arbennig. Mae 251 o blant rhwng 3 a 19 mlwydd oed ar gofrestr yr ysgol. Mae gan bob disgybl ddatganiad anghenion addysgol arbennig ar gyfer anawsterau dysgu difrifol, anawsterau dysgu dwys a niferus, anawsterau dysgu cymedrol neu anhwylderau’r sbectrwm awtistig.  Mae disgyblion yr ysgol yn dod o Fro Morgannwg yn ogystal ag awdurdodau lleol cyfagos.


Yn dilyn yr arolwg mae Estyn yn bwriadu gwahodd yr ysgol i baratoi astudiaeth achos ysgrifenedig, yn disgrifio’r arfer ardderchog a nodwyd yn ystod yr arolwg.