Top

Brig

Bro Morgannwg Addas i Gŵn

 

21 Gorffennaf 2016

 

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol, menter adfywio Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio ei Gynllun Peilot Addas i Gŵn ym Mro Morgannwg Wledig, gydagweithdai yn y Bont-faen sy’n anelu at lety, atyniadau a siopau. Roedd y gweithdai hefyd yn berthnasol i bobl sy'n ymwneud â rheoli tir – lle bydd perchnogion cŵn yn cerdded yn y Fro, ac effaith y cerdded hyn ar gefn gwlad. 

 

Cllr. Lis Burnett joins group at dog friendly pilot

Roedd y gŵr gwadd Stephen Jenkinson, arbenigwr mewn Twristiaeth Addas i Gŵn, ar gael i hwyluso’r gweithdy, gan godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd, heriau, opsiynau a chyfyngiadau sydd ynghlwm wrth fod yn atyniad twristiaeth sy’n addas i gŵn. Yn ogystal, trafodwyd lleihau’r effeithiau negyddol ar bobl eraill, anifeiliaid fferm a bywyd gwyllt, ynghyd â’r buddiannau economaidd, cymdeithasol a iechyd sy’n deillio o fod yn berchennog ci cyfrifol.


Mae'r cynllun peilot yn bwriadu edrych ar y manteision a'r anfanteision o sicrhau bod y Fro’n lle addas i gŵn. Drwy ddysgu o enghreifftiau eraill yn y DU, mae Bro Morgannwg yn gobeithio diffinio beth mae bod yn addas i gŵn yn ei olygu, sut mae llety addas i gŵn yn edrych, a beth sydd gan y Fro i’w gynnig i dwristiaid sy'n ymweld â’r ardal gyda'u cŵn. Yn ystod y cynllun peilot, hoffai Cymunedau Gwledig Creadigol ddysgu os yw twristiaeth addas i gŵn o fudd i fusnesau ledled y Fro, ac os gallai reoli’n effeithiol unrhyw effeithiau negyddol all cŵn gael ar gefn gwlad. 


Ochr yn ochr ag amlygu nodweddion addas i gŵn, bwriad y peilot yw hybu pwysigrwydd perchnogaeth gyfrifol o gŵn: er enghraifft, sicrhau bod y perchnogion yn ymwybodol o le mae’r ci'n cael bod oddi ar ei dennyn, a bod perchnogion yn clirio baw eu cŵn.  Mae hyn yn unol ag ymgyrch y bu i’r Fro lansio’n ddiweddar: ‘Dogs Are Clever’.


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett am y cynllun peilot: “Gobeithiwn y bydd y cynllun peilot hwn o fudd i lawer o fusnesau ym Mro Morgannwg, gan gynnwys y rhai hynny sydd eisoes yn addas i gŵn a'r rhai sydd heb ystyried beth mae hyn yn ei olygu hyd yn oed. Mae'n rhoi cyfle ffantastig i ddysgu sut allwn ni fynd i’r afael â ffyrdd o ddenu mwy o ymwelwyr a'u cŵn i’r rhanbarth, gan gadw perchnogaeth cyfrifol o gŵn mewn cof.”


Bydd cam nesaf y cynllun peilot yn digwydd rhwng mis Hydref 2016 a mis Ionawr 2017 – sydd ochr yn ochr â diddymu’r gwaharddiad ar gŵn ar lan y môr – lle bydd nifer o ffactorau a amlygwyd yn y gweithdai yn cael eu cyflwyno er mwyn i fusnesau lleol allu eu treialu.  Gobeithia Bro Morgannwg weld llawer o ymwelwyr dros nos ac ymwelwyr undydd dros fisoedd y gaeaf.


Mae’r Cynllun Peilot Addas i Gŵn wedi derbyn arian gan Gyngor Bro Morgannwg a Chynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014 – 2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, ac sy’n cael ei weinyddu gan Gymunedau Gwledig Creadigol y Fro.