Top

Brig

Hwyliau Da ar y Gymuned mewn Digwyddiad Dathlu 

 

12 Gorffennaf 2016

 

Gwnaeth Cymunedau yn Gyntaf y Barri, sy’n cael ei arwain gan Gyngor Bro Morgannwg, gydnabod a dathlu gwirfoddolwyr a chyfranogwyr sy’n cymryd rhan yn eu prosiectau drwy gynnal ei noson ddigwyddiadau gyntaf. 


Clients receiving Certificates. Communities First CelebrationsCafodd dros 60 o wirfoddolwyr a chyfranogwyr dystysgrifau gan staff Cymunedau yn Gyntaf yn y digwyddiad, a gafodd ei gynnal yn Neuadd Goffa’r Barri.

 

Cafodd y digwyddiad, a oedd yn llawn ysbryd cymunedol, ei agor drwy berfformiad samba cyffrous gan y criw Upbeat.  Arweinydd y noson oedd Colin Davies, Rheolwr Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf, a gyflwynodd enillwyr y tystysgrifau a Swyddogion Cymunedau yn Gyntaf a oedd yn cyflwyno araith. 

 

Gwnaeth Swyddogion Datblygu o Cymunedau yn Gyntaf y Barri gyflwyno eu prosiectau, cyn i ffilmiau byr – a grëwyd gan Mela – gael eu dangos I’r gynulleidfa, gan roi enghreifftiau o’r bobl a’r prosiectau amrywiol y mae Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio gyda hwy.

 

Roedd gan Cymunedau yn Gyntaf y Barri, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg a Choleg Caerdydd a’r Fro stondinau i arddangos y gwasanaethau y maent yn eu cynnig, a gwahoddwyd partneriaid Cymunedau yn Gyntaf y Barri i'r digwyddiad.  Roedd y rhain yn cynnwys Dechrau’n Deg, Canolfan Byd Gwaith y Barri, Cyngor Bro Morgannwg, Ysgol Bryn Hafren, Teuluoedd yn Gyntaf, Y Ganolfan Bobl a Chanolfan Gristnogol Parkside.

 

Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Is-arweinydd Cyngor Bro Morgannwg a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg, pa mor falch y dylai pobl leol fod o'u hymdrechion yn y gymuned y maent yn byw ynddi, ac estynnodd longyfarchiadau i dîm Cymunedau yn Gyntaf am eu hymdrechion. Dywedodd: “Mae’n f'ysbrydoli i weld pobl yn cael eu cydnabod am helpu'r gymuned y maent yn byw ynddi.  Mae Cymunedau yn Gyntaf yn cynnig ystod dda iawn o brosiectau; prosiectau sy’n fwy llwyddiannus oherwydd y bobl hynny sy’n rhoi eu hamser i helpu.  Volunteers receiving certificates. Communities First Celebrations

 

“Gwnaeth y fideos a ddangoswyd ar y noson amlygu'r gwaith da sy'n mynd rhagddo rhwng Cymunedau yn Gyntaf y Barri a'u partneriaid, a'r ffordd all y gymuned wneud gwahaniaeth gwirioneddol.”

 

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn bwriadu gwella iechyd, dysg a ffyniant trigolion Buttrills, Cadoc, Castleland a Court. Bwriad y digwyddiad dathlu oedd cydnabod y bobl sydd wedi helpu eu dysg, iechyd a'u prosiectau cyflogaeth a sgiliau dros y flwyddyn ddiwethaf. Hoffai Cymunedau yn Gyntaf y Barri ddiolch i bawb a fynychodd y noson a llongyfarch pawb gafodd dystysgrif neu wobr.

 

I gael mwy o wybodaeth am brosiectau Cymunedau yn Gyntaf y Barri, cysylltwch â ni ar 01446 709432, neu ewch i www.BarryCommunitiesFirst.org