Top

Brig

Arian Cist Gymunedol

28 Gorffennaf 2016

A all eich clwb chwaraeon neu sefydliad elwa o arian i ddatblygu ymhellach eich project chwaraeon cymunedol, neu a hoffech chi greu cyfleoedd chwaraeon newydd i drigolion Bro Morgannwg?

 

Os hoffech chi wneud hynny, efallai y gall Tîm Datblygu Chwarae a Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg eich helpu.
Maent yn rheoli cynllun arian Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru a all roi hyd at £1500 i glybiau a sefydliadau sy'n gallu dangos eu bod am gyflwyno projectau fydd yn cynyddu lefelau cyfranogiad neu wella safonau. 


Ymysg y mathau o sefydliadau sy’n gallu gwneud cais mae Clybiau neu Sefydliadau Chwaraeon, Clybiau Ieuenctid a Grwpiau Cymunedol.  Gellid defnyddio’r arian mewn meysydd megis cyrsiau hyfforddi, offer, llogi lleoliadau cychwynnol a marchnata. 


Mae tri sefydliad wedi elwa o arian y Gist Gymunedol yn ddiweddar.  Gwnaeth Sefydliad Cymunedol Tregolwyn sicrhau £1440 i'w helpu i gyflwyno sesiynau hyfforddi newydd ar gyfer plant a phobl ifanc yn yr ardal.  Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i anfon gwirfoddolwyr ar gyrsiau hyfforddi, cwrs diogelu a chyrsiau cymorth cyntaf.  Yn ogystal, bydd yn cael ei ddefnyddio i dalu am hyfforddwr am gyfnod cychwynnol nes bod y gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi.


Bydd Clwb Ieuenctid y Wig hefyd yn datblygu cyfleoedd hyfforddi ar gyfer plant a phobl ifanc.  Byddant yn defnyddio eu grant o £1095 i brynu offer ar gyfer y tair sesiwn.  Byddant yn ymuno â Sefydliad Cymunedol Tregolwyn i sefydlu cwrs hyfforddi mewnol fydd yn cael ei gyflwyno gan dîm Datblygu Chwarae a Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg i roi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar wirfoddolwyr ifanc i helpu i gyflwyno’r gweithgareddau.  

 

Roedd Clwb Gymnasteg Penarth yn llwyddiannus, a derbyniodd £790 i ddatblygu cyfleoedd newydd ar gyfer oedolion ifanc anabl.  Byddant yn cyflwyno sesiynau gymnasteg newydd ar y cyd â Choleg Beechwood a byddant yn defnyddio’r arian ar gyfer llogi'r lleoliad cychwynnol, y costau hyfforddi cychwynnol a'r offer.


Mae cyfarfod nesaf panel y Gist Gymunedol i'w gynnal ddydd Iau, 15 Medi, a dydd Iau 1 Medi yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.  Os hoffech drafod cais arfaethedig, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Chwarae a Chwaraeon ar 01446 704793 neu KJDavies@valeofglamorgan.gov.uk.