Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn gweithredu’n gyflym i gael gwared â theithwyr

29 Gorffennaf 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gweithredu’n gyflym i achos o feddiannu safle heb awdurdod ym Mryn Owen (Stalling Down), y Bont-faen.

 

Rhoddwyd gwybod i’r teithwyr yn syth bod eu meddiannaeth o’r safle yn anawdurdodedig  ac amhriodol.   Mae Bryn Owen yn llecyn poblogaidd gyda cherddwyr a chaiff ei ddefnyddio gan bobl leol ac ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn. Dyma pam fod y Cyngor yn gweithio i ddatrys y sefyllfa cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae proses gyfreithiol lem y mae’n rhaid ei dilyn os caiff tir ei feddiannu gan grwpiau o Sipsiwn a Theithwyr.


Cyn y gall weithredu mae’n rhaid i’r Cyngor gyflawni asesiad llesiant.  Cynhaliwyd yr asesiad hwn gan un o swyddogion y Cyngor heddiw. Yn dilyn cwblhau'r asesiad ein bwriad yw rhoi gwybod i'r grŵp erbyn pa ddyddiad y mae'n rhaid iddynt adael y safle.  Os nad yw’r grŵp yn cydymffurfio â’r dyddiad hwn bydd y Cyngor yn cymryd camau cyfreithiol yn eu herbyn.


Bydd yr holl baratoadau ar gyfer cyflwyno'r achos gerbron llys yn cael eu cwblhau cyn y dyddiad cau fel y gellir bwrw ymlaen ag unrhyw gamau gorfodi yn brydlon yn ôl y gofyn.


Nid oes unrhyw gwynion wedi dod i law ynghylch ymddygiad y grŵp. Fodd bynnag, mae Cyngor Bro Morgannwg o’r farn bod hwn yn wersyllfan anawdurdodedig sy’n tarfu ar y gymuned leol ac nad yw'n briodol dan unrhyw amgylchiadau.