Top

Brig

Cadarnhau achosion E. Coli yng Nghymru a Lloegr – awdurdodau’n annog pobl i olchi salad cyn ei fwyta

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn cefnogi Public Heath England i archwilio'r achosion o E.Coli O157.

 

08 Gorffennaf 2016

 

Yn ddiweddar mae cynnydd wedi bod yn yr adroddiadau o E.Coli O157, math bacterioffag 34 yn y DU gyda 109 o achosion wedi’u cadarnhau'r wythnos hon, ac mae 6 o’r rhain yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae ffynhonnell yr achos heb ei gadarnhau ac mae archwiliad ar y gweill o hyd. Mae nifer o bobl wedi adrodd bwyta dail salad gan gynnwys roced yn y cartref neu mewn safleoedd masnachol. Ar y cam hwn, nid yw Public Health England yn diystyru eitemau bwyd eraill fel ffynhonnell bosibl. 


Hoffai’r Adran Gwasanaethau Masnachol a Gwasanaethau Rheoliadol a rennir atgoffa busnesau a defnyddwyr i olchi unrhyw salad neu lysiau amrwd yn drylwyr cyn ei fwyta oni bai ei fod eisoes wedi'i baratoi ac â label ‘barod i’w fwyta’.

 

Dywedodd Christina Hill, Rheolwr Gweithredol dros Wasanaethau Masnachol, “Gall clefyd E.Coli O157 achosi ystod o symptomau, o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd gyda phoen difrifol yn y stumog. Ar achlysuron prin, gall hefyd achosi cyflyrau meddygol mwy difrifol a gellir ei ddal trwy fwyta bwyd wedi’i heintio neu drwy fynd i gysylltiad uniongyrchol ag anifeiliaid sydd â'r bacteria. Gall hefyd gael ei drosglwyddo o un unigolyn wedi'i heintio i berson arall os nad yw'r unigolyn yn hylan o ran golchi ei ddwylo a mynd i'r toiled.  Mae’n bwysig felly y dylai unrhyw un sy’n dost gynnal hylendid personol uchel iawn i osgoi lledaenu’r clefyd. Dylai pobl olchi a sychu eu dwylo yn drylwyr ar ôl mynd i’r toiled, yn enwedig os oes ganddynt ddolur rhydd, ar ôl trin anifeiliaid a chyn paratoi a bwyta bwyd. Dylai rhieni oruchwylio plant wrth iddynt olchi eu dwylo”.


Dywedodd y Cyng. Gwyn Jones, Aelod Cabinet Bro Morgannwg dros Wasanaethau Rheoliadol “Dylai unrhyw un sy’n dost gyda symptomau E-coli O157 gysylltu â’i feddyg teulu os oes pryderon ganddo ac ni ddylai fynd i'r ysgol, y feithrinfa neu'r gwaith tra bo symptomau ganddo a nes ei fod yn cael ei gynghori ei fod yn ddigon da i ddychwelyd".