Top

Brig

Enwebiad i Wobr Prydain Fentrus

08 Gorffennaf 2016

Mae Cynllun Bwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro Cyngor Bro Morgannwg ar restr fer Gwobrau Busnes Mentrus 2016.

 

Inspiring the vale bursaries logoMae’r Gwobrau Prydain Fentrus yn rhan o ymgais y Llywodraethu i gynyddu gweithgarwch entrepreneuraidd yn y DU, ac fe’i rheolir gan Buddsoddi mewn Pobl Ifanc ar ran yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS).  

 

Mae’r cynllun, sy’n cynorthwyo cyw entrepreneuriaid ym Mro Morgannwg, yn y categori Hyrwyddo Mentergarwch, ar ôl helpu 42 o bobl sy’n cael budd o’r fwrsariaeth i lansio busnesau llwyddiannus.

 

Meddai un o’r rhai a gafodd fwrsariaeth, Monique Post, Cydgyfarwyddwr InAwe (Addysg Cymru Awtistiaeth Ryngwladol): “Gwn y byddai rhedeg busnes a gweithio i mi’n hun yn rhywbeth a fyddai’n addas i mi.  Roeddwn am fod yn annibynnol, a chanfûm fwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro, a roddodd gyfle i mi fanteisio ar gymorth ariannol, a chymorth busnes amhrisiadwy.

 
“Mae’r cymorth a gefais gan y Cyngor yn golygu y gallwn fwrw ati, gan wybod yr heriau y byddwn yn eu hwynebu fel busnes newydd. Mae fy musnes yn gwneud yn dda iawn a byddwn yn argymell y cynllun bwrsariaeth i unrhyw un sydd am ddechrau ei fusnes ei hun.”


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae Cynllun Bwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro wedi galluogi nifer o entrepreneuriaid ifanc i ddechrau mentro i fyd busnes.


“Yn ogystal â chymorth ariannol, mae’r sawl sy’n cael bwrsariaeth yn gallu manteisio ar sgiliau a phrofiad ein tîm brwd, i sicrhau eu bod yn sefydlu busnes sy’n hyfyw ac yn barod i ateb yr heriau yn eu marchnad ddewis.


“Rwy’n bles iawn gweld bod gwaith caled ac angerdd tîm y fwrsariaeth wedi’i gydnabod drwy gael eu rhoi ar y rhestr fer i’r wobr hon.”


Cefnogir Cynllun Bwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro gan Sefydliad Waterloo. Y nod oedd dyfarnu bwrsariaethau i unigolion a grwpiau o bobl ifanc dan 30 oed a oedd yn bwriadu sefydlu busnes neu fenter gymdeithasol ym Mro Morgannwg.


Gall ymgeiswyr cymwys gael hyd at £3000 i dalu costau sefydlu busnes, ar ôl cyflwyno cynllun busnes 3 blynedd a asesir gan banel i'w gymeradwyo.


Rhoddir cymorth ychwanegol i ymgeiswyr drwy weithdai, mentora a sesiynau ystafell fwrdd, i drafod y materion a’r heriau a allai effeithio ar fusnes a’i berchennog.


Mae croeso i ymgeiswyr o bob cefndir ac â gallu dysgu gwahanol wneud cais, gyda chymorth ac amser yn cael eu rhoi i ymgeiswyr ag anableddau dysgu.


I gael gwybodaeth am wneud cais am Fwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro, cysylltwch â Chymunedau Gwledig Creadigol ar 01446 704637, neu e-bostiwch create@valeofglamorgan.gov.uk


Mae manylion am y rhestr fer ar wefan Gwobrau Prydain Fentrus http://www.enterprisingbritainawards.co.uk. Disgwylir i’r enillwyr gael eu cyhoeddi ym mis Medi.