Top

Brig

Y tai cyngor cyntaf ers 1999 i’w hadeiladu yn y Fro

 

19 Gorffennaf 2016 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yr wythnos hon wedi dechrau rhoi cynllun ar waith i adeiladu’r tai cyngor newydd cyntaf yn y sir ers 17 o flynyddoedd.  

 

Mae £3miliwn wedi ei gyllidebu ar gyfer adeiladu tai newydd yn 2016/17. Yng nghyfarfod Cabinet y Cyngor ar 11 Gorffennaf cytunwyd ar gynlluniau a all olygu gweld gwaith adeiladu yn cychwyn cyn bo hir ar ddau ddatblygiad tai newydd yn y Barri i deuluoedd gydag oedolion â phlant sydd ag anableddau. 

 

Dywedodd y Cyng. Bronwen Brooks, Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd: “Mae wedi bod yn uchelgais ers amser gan y weinyddiaeth hon i adeiladu tai cyngor newydd. Nawr, wedi peth wmbredd o waith, rwy’n falch o allu dweud ein bod ni mewn sefyllfa i allu cyflawni hyn.  

 

“Fe wyddom ni fod angen mwy o dai fforddiadwy ar Fro Morgannwg a mwy o dai i’r rheiny sy’n byw gydag anabledd. Dyma beth fyddwn yn ei ddarparu fel rhan o’r cynllun hwn.  

 

“Bydd y datblygiadau newydd hyn yn darparu cartrefi i’r rheiny sydd mewn gwir angen, sydd mewn sawl achos wedi bod yn disgwyl am amser maith. Byddant yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau ein preswylwyr ac  rydw i’n credu y bydd hyn yn nodi newid arwyddocaol yn y modd mae’r Cyngor yn mynd i’r afael â materion tai yn y Fro.”  

 

Mae’r cynlluniau ar gyfer y tai newydd, sydd i’w hadeiladu ar dir ger Holm View a Francis Road yn y Barri, yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd. Disgwylir i’r ceisiadau cynllunio gael eu cyflwyno yn yr wythnosau nesaf.  

 

Mae digwyddiad gwybodaeth leol wedi ei gynnal yng Nghanolfan Fenter Gymunedol Holm View a bydd cyfle pellach i breswylwyr lleol weld y cynlluniau a rhannu sylwadau cyn i’r cynlluniau terfynol gael eu cyflwyno i gael eu hystyried.  

 

Os caiff rhoddir caniatâd cynllunio bydd y gwaith adeiladu ar safle Francis Road yn gallu dechrau cyn mor gynnar â mis Medi 2016.