Top

Brig

Newyddion Gorffennaf 2016

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

 

Cyngor Bro Morgannwg yn gweithredu’n gyflym i gael gwared â theithwyr - 29 Gorffennaf 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gweithredu’n gyflym i achos o feddiannu safle heb awdurdod ym Mryn Owen (Stalling Down), y Bont-faen.

 

Llyn Trwyn y Rhws – Cyfraith Dim Pysgota, Gwersylla na Nofio ar fin dechrau - 29 Gorffennaf 2016

Deddfwyd Is-ddeddfau newydd ar gyfer Llyn Trwyn y Rhws gan y Cyngor ar 22 Gorffennaf 2016 a byddant yn weithredol o hanner nos 29 Gorffennaf 2016.

 

Canmol Mawr ar gyfer Ysgol Gynradd - 28 Gorffennaf

Mae Ysgol Gynradd Dinas Powys wedi’i chanmol yn fawr am ei pherfformiad yn ei harchwiliad Estyn diweddar.

  

Arian Cist Gymunedol - 28 Gorffennaf 2016

A all eich clwb chwaraeon neu sefydliad elwa o arian i ddatblygu ymhellach eich project chwaraeon cymunedol, neu a hoffech chi greu cyfleoedd chwaraeon newydd i drigolion Bro Morgannwg?

 

Diwrnod Llawn Hwyl i’r Teulu yn Sain Tathan - 28 Gorffennaf 2016

Bydd Saints, Ymddiriedolaeth Parciau Sain Tathan sydd newydd ei sefydlu, yn cynnal diwrnod llawn hwyl i’r teulu ar ddydd Gwener 5 Awst, o 3pm tan 7pm.

 

 

Ar y bêl efo Bale yn y Fro - 27 Gorffennaf 2016

Parc Jenner oedd lleoliad gŵyl bêl-droed merched cynradd Bro Morgannwg yn ddiweddar, lle gwelwyd nifer o ysgolion yn ymgiprys i gael bod ar y brig yn lleol.

 

 

Arwyddion Ymwybyddiaeth Cyflymder yn weithredol - 27 Gorffennaf 2016

Mae arwyddion Negeseuon Adborth i Yrwyr bellach ar waith mewn dau leoliad ar hyd Dinas Road ym Mhenarth, i godi ymwybyddiaeth ynghylch cyflymder a chasglu gwybodaeth am gyflymder cyffredinol y traffig.

 

Diwrnodau Casglu Gwastraff Newydd - 26 Gorffennaf 2016

O ddydd Llun 1 Awst ymlaen, bydd diwrnodau casglu gwastraff ac ailgylchu yn newid i rai cartrefi ym Mro Morgannwg. 

 

Bro Morgannwg Addas i Gŵn - 21 Gorffennaf 2016 

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol, menter adfywio Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio ei Gynllun Peilot Addas i Gŵn ym Mro Morgannwg Wledig, gydagweithdai yn y Bont-faen sy’n anelu at lety, atyniadau a siopau.

 

Mwy o Faneri Gwyrdd yn Chwifio ym Mro Morgannwg - 21 Gorffennaf 2016

Unwaith eto, cydnabuwyd ymrwymiad Cyngor Bro Morgannwg i sicrhau bod mannau glân, gwyrdd ar gael yn y sir.

 

Miliynau wedi eu sicrhau i gymunedau’r Fro trwy gytundebau cynllunio - 20 Gorffennaf 2016

Sicrhaodd Cyngor Bro Morgannwg dros £8m o gyllid ar gyfer buddsoddiad cymunedol trwy gyfrwng cytundebau Isadran 106 oedd ynghlwm ag amryfal gymeradwyaethau cynllunio yn ystod 2015/16.

 

Isle of Fire yn dychwelyd i Ynys y Barri - 20 Gorffennaf 2016

Mae’r digwyddiad poblogaidd a phrydferth yn dychwelyd i Ynys y Barri y penwythnos hwn, i droi’r Ynys yn fôr o dân.

 

Haul a Sbri o gwmpas y Fro - 20 Gorffennaf 2016

Â'r gwyliau haf yn dod yn gyflym, mae tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn brysur yn cynllunio eu Diwrnod Hwyliog o Chwaraeon a Chwarae i'r Teulu.

 

Landlordiaid Yn Derbyn Gwobr Am Ddiogelwch Ar Y Ffyrdd - 20 Gorffennaf

Ddydd Gwener 1 Gorffennaf, rhoddwyd Gwobr Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru 2016 i landlordiaid Jennie a Digby Rees mewn cydnabyddiaeth o’u hymwybyddiaeth barhaol o ddiogelwch ar y ffyrdd ym mhentref gwledig Llanbedr-ar-Elái.

 

Ffordd fynediad newydd Ynys y Barri i agor ar gyfer gwyliau’r ysgol - 19 Gorffennaf 2016 

Mae disgwyl i ail ffordd i faes parcio Harbour View yn Ynys y Barri, a ffordd i ymadael â’r ynys ei hun hefyd, agor yr wythnos hon wrth i’r gwaith adeiladu ar ffordd gyswllt newydd y Glannau yn y Barri sy’n cysylltu’r lleoliad gwyliau poblogaidd â’r datblygiad tai newydd ar y Glannau gyrraedd y cam olaf.

 

Y tai cyngor cyntaf ers 1999 i’w hadeiladu yn y Fro - 19 Gorffennaf 2016  

Mae Cyngor Bro Morgannwg yr wythnos hon wedi dechrau rhoi cynllun ar waith i adeiladu’r tai cyngor newydd cyntaf yn y sir ers 17 o flynyddoedd.  

 

Fan Eli Haul Elusennol yn ymweld â’r Barri yr Haf hwn! - 18 Gorffennaf 2016 

Bydd Fan Eli Haul Canser Tenovus yn troi eu golygon tuag at y traeth yr haf hwn gan ymweld â thrigolion Ynys y Barri. 

 

Derbyn cymeradwyaeth am gaeau 3G newydd - 14 Gorffennaf 2016

Mae’r gwaith i ddatblygu chwe chae chwaraeon 3G pob tywydd yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot wedi’i gymeradwyo gan Gyngor Bro Morgannwg yng nghyfarfod y Cabinet ar ddydd Llun 11 Gorffennaf. 

 

Ysgol yn Gosod Esiampl o ran Iechyd a Ffitrwydd - 14 Gorffennaf 2016 

Cynhaliwyd diwrnod yn tynnu sylw at iechyd a ffitrwydd yn Ysgol Gyfun Babyddol Sant Richard Gwyn a fu’n llwyddiant mawr gyda’r staff a’r disgyblion. 

 

Awduron Arbennig i  Nyddu Straeon yn Llyfrgell y Barri - 13 Gorffennaf 2016 

Mae digwyddiad ‘Awduron Arbennig’ CBBC yn dod i Lyfrgell y Barri fis Gorffennaf yma, gan estyn cyfle i blant lleol y Fro gymryd rhan mewn penwythnos creadigol yn llawn darllen ac adrodd straeon.

 

 

Batiau, Peli a Chatiau ar Ynys Y Barri - 12 Gorffennaf 2016

Aeth ysgolion cynradd o bob rhan o Fro Morgannwg i Fae Whitmore yn gynharach y mis hwn am yr ŵyl griced flynyddol ar y traeth.

 

Hwyliau Da ar y Gymuned mewn Digwyddiad Dathlu -   12 Gorffennaf 2016 

Gwnaeth Cymunedau yn Gyntaf y Barri, sy’n cael ei arwain gan Gyngor Bro Morgannwg, gydnabod a dathlu gwirfoddolwyr a chyfranogwyr sy’n cymryd rhan yn eu prosiectau drwy gynnal ei noson ddigwyddiadau gyntaf. 

 

Digwyddiad codi arian y Triathlon Fer yn llwyddiant ysgubol - 11 Gorffennaf 2016

Mae gweithwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Bro Morgannwg wedi mynd hyd eithaf eu gallu corfforol, drwy gymryd rhan mewn digwyddiad codi arian Triathlon fer.

 

Cadarnhau achosion E. Coli yng Nghymru a Lloegr - 8 Gorffennaf 2016

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn cefnogi Public Heath England i archwilio'r achosion o E.Coli O157.

 

Enwebiad i Wobr Prydain Fentrus - 08 Gorffennaf 2016

Mae Cynllun Bwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro Cyngor Bro Morgannwg ar restr fer Gwobrau Busnes Mentrus 2016.

 

Agor llwybr cerdded a beicio newydd Causeway - 07 Gorffennaf 2016

Mae’r gwaith i adfywio Ynys y Barri yn parhau gydag agoriad llwybr cerdded a beicio newydd Causeway sy’n mynd o gyffordd The Ship Inn, i Faes Parcio’r Old Harbour.

 

Arddangosfa TALES FROM THE TRAILER – 06 Gorffennaf 2016

Mae’n bleser gan Oriel Gelf Ganolog Cyngor Bro Morgannwg gynnal arddangosfa dreftadaeth y Cwmni Celf a Diwylliant Romani - TALES FROM THE TRAILER.

 

Mae cŵn yn ddeallus... 6 Gorffennaf 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn lansio ymgyrch i atgoffa perchnogion cŵn mai eu cyfrifoldeb nhw yw codi baw eu cŵn mewn bag a’i roi yn y bin agosaf.

 

Gwaith yn dechrau i droi llyfrgell y Barri yn hyb dysgu - 5 Gorffennaf 2016

Mae gwaith adeiladu yn mynd rhagddo fel rhan o fuddsoddiad £100,000 yn llyfrgell y Barri i’w thrawsnewid yn ganolfan addysg oedolion ac yn hyb dysgu newydd ar gyfer Bro Morgannwg.