Top

Brig

Miliynau wedi eu sicrhau i gymunedau’r Fro trwy gytundebau cynllunio

20 Gorffennaf 2016

Sicrhaodd Cyngor Bro Morgannwg dros £8m o gyllid ar gyfer buddsoddiad cymunedol trwy gyfrwng cytundebau Isadran 106 oedd ynghlwm ag amryfal gymeradwyaethau cynllunio yn ystod 2015/16.

Cwblhawyd cyfanswm o 21 o gytundebau Isadran 106 yn y deuddeg mis rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016. Mae’r cytundebau hyn yn rhwymo datblygwyr i wneud cyfraniad ariannol i’r Fro fel amod o’u caniatâd cynllunio. Cyfanswm gwerth y cyfraniadau ariannol yn y cytundebau hyn oedd £8,029,190.


Mae’r cyngor yn defnyddio’r cyllid hwn i ddarparu neu wella seilwaith, addysg ac adnoddau cymunedol. Yn ystod 2015/16 defnyddiwyd yr arian i gyllido llefydd ychwanegol mewn ysgolion, cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus newydd, gwella palmentydd a llwybrau beicio, cynlluniau celf gyhoeddus, uwchraddio parciau a mannau chwarae i blant, a chyfleoedd hyfforddi a datblygu.


Mae’r esiamplau amlycaf yn cynnwys ehangu Ysgol Gynradd Llanfair ac Ysgol Dewi Sant, uwchraddio croesffyrdd Ffordd Silstwn a Sain Tathan, gwelliannau i Sarn Ynys y Barri, croesfan newydd i gerddwyr ar Buttrills Road a Holton Road, llochesi bws newydd yn y Barri a Llandochau, lôn feicio Ffordd y Porthladd yn y Barri, adnewyddu man chwarae George Street yn y Barri, a’r cynllun ‘Buddy bench’ yn Ysgol Gynradd Llanganna.


Mae gofynion y rhwymedigaethau cynllunio a sicrhawyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hefyd yn cynnwys rhwymedigaethau talu mewn ffyrdd eraill megis darparu tai fforddiadwy ar-safle, gofod agored cyhoeddus ar-safle a gwaith celf gyhoeddus.


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: Mae’r rhwymedigaethau cynllunio a ddeisyfwyd trwy Gytundebau Cyfreithiol Isadran 106 yn ddull pwysig o gynllunio i liniaru effeithiau datblygiadau newydd ar y Fro a darparu adnoddau ychwanegol.


 “Mae’r arian a’r adnoddau a negodwyd gan ein tîm cynllunio oddi ar y datblygwyr hefyd yn tyfu’n ffynhonnell gynyddol bwysig o gyllid i’r Cyngor. Caiff cyllid Is-adran 106 ei ddefnyddio ar gyfer ystod eang o brojectau ac yn aml mae’n talu am y gwaith sy’n effeithio fwyaf ar gymunedau ac rwy’n falch o weld ei fod yn cael ei ddefnyddio gyda’r fath effaith.”