Top

Brig

Mwy o Faneri Gwyrdd yn Chwifio ym Mro Morgannwg

21 Gorffennaf 2016

Unwaith eto, cydnabuwyd ymrwymiad Cyngor Bro Morgannwg i sicrhau bod mannau glân, gwyrdd ar gael yn y sir.

 

Barry Island promenade

Yng Ngwobrau Baner Werdd eleni, llwyddodd Adran Parciau’r Cyngor eto i gynyddu nifer y parciau a enillodd ddyfarniad Baner Werdd.  Yng ngwobrau eleni, Promenâd Ynys y Barri oedd y man gwyrdd diweddaraf ym Mro Morgannwg i gael ei gydnabod fel un o’r rhai gorau yn y wlad, gan gyrraedd safonau amgylcheddol uchel.  


Dyfarnwyd y Faner Werdd gyntaf ym 1997, ac ers hynny mae Bro Morgannwg wedi llwyddo i ennill saith ohonynt i fannau gwyrdd, gan gynnwys yr un ddiweddaraf.  Fe’i cydnabyddir fel safon benodol y caiff parciau a mannau gwyrdd ledled y DU eu mesur yn ei herbyn.  


Cynhelir y broses ddyfarnu ym mis Ebrill a mis Mai bob blwyddyn, gan gyhoeddi'r safleoedd buddugol ym mis Gorffennaf. Rhaid i barciau wneud cais bob blwyddyn i gadw eu Baner Werdd, a gall y safleoedd llwyddiannus chwifio Baner Werdd yn y parc am flwyddyn.


Rhaid i barciau a mannau gwyrdd fodloni wyth maen prawf cyn cael eu dyfarnu â Baner Werdd,  sef glendid, diogelwch, safon y gwaith cynnal a chadw, cynnwys y gymuned, cynaliadwyedd, gwaith rheoli, cadwraeth a threftadaeth.


Lleoliadau Baner Werdd eraill Bro Morgannwg yw Parc Belle Vue Penarth, sef y lleoliad cyntaf yn y Fro i ennill Baner Werdd ddeuddeng mlynedd yn ôl.  Mae gan Barc Fictoria’r Barri Faner Werdd ers 8 mlynedd.  Mae gan Barc Romilly, Y Parc Canolog a Pharc Alexandra/Gerddi Windsor Faner ers 3 blynedd, a Gerddi’r Cnap ers dwy flynedd.


Cafodd mannau gwyrdd a reolir gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol hefyd eu cydnabod.  Dyfarnwyd Baner Werdd Gymunedol (Dyfarniad Gwyrdd Pennant gynt) i bedwar lleoliad newydd ym Mro Morgannwg eleni sef  Gardd Gymunedol y Barri, Coetir Birch Grove, Gerddi’r Hen Neuadd a’r Berllan Elisabethaidd.  Maen nhw’n ymuno ag Upper Orchard Field, Perllan Gymunedol Gwenfô a gwarchodfa natur leol Cwm Talog, a sicrhaodd ei Baner Werdd Gymunedol hi gyntaf yn 2004, gan lwyddo ei chadw byth ers hynny.


Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy a Hamdden: “Mae’r Adran Parciau ar y brig eto!  Mae’n wych bod un arall o’n parciau wedi llwyddo i sicrhau Baner Werdd ac mae’r holl glod i waith caled ein tîm, sy’n sicrhau eu bod yn brydferth gydol y flwyddyn. 


 “Llongyfarchiadau hefyd i grwpiau gwirfoddol a chymunedol sydd wedi cael cydnabyddiaeth am eu gwaith caled parhaus.

 

 “Mae’r safonau i ennill Baner Werdd yn uchel iawn, ac mae’n dda gweld cynifer o fannau gwyrdd heb eu hail yn y Fro y gall y trigolion ac ymwelwyr â’r sir eu mwynhau.”