Top

Brig

Ffordd fynediad newydd Ynys y Barri i agor ar gyfer gwyliau’r ysgol

19 Gorffennaf 2016

Mae disgwyl i ail ffordd i faes parcio Harbour View yn Ynys y Barri, a ffordd i ymadael â’r ynys ei hun hefyd, agor yr wythnos hon wrth i’r gwaith adeiladu ar ffordd gyswllt newydd y Glannau yn y Barri sy’n cysylltu’r lleoliad gwyliau poblogaidd â’r datblygiad tai newydd ar y Glannau gyrraedd y cam olaf.

 

Cllrs Moore & King survey the progress of the new road

 

Bydd y ffordd newydd ar agor o Ddydd Gwener 22 Gorffennaf gan ddarparu ffordd amgen i geir deithio i ffwrdd o’r lleoliad gwyliau yn ystod cyfnod gwyliau prysur yr haf, yn ogystal â bod yn fodd o fynd i mewn ac allan o faes parcio Harbour Road.

 

Daethpwyd â’r gwaith adeiladu, nad oedd fod i gael ei gwblhau tan 2018, ymlaen yn gynharach o ganlyniad i gydgytundeb rhwng Cyngor Bro Morgannwg a’r Waterfront Development Consortium.

 

Dywedodd y Cyng. Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: “Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi bod yn gweithio’n galed i sefydlu ffordd gyswllt newydd i mewn ac allan o Ynys y Barri ers blynyddoedd lawer.

 

“Ein nod o hyd oedd ei gwneud hi’n haws i breswylwyr ac ymwelwyr gael i mewn ac allan o Ynys y Barri ar adegau prysur. Gydag amser prysuraf yr ardal ar y gorwel rydym wedi trafod a llwyddo i gyrraedd pwynt lle gallwn agor y ffordd newydd mewn pryd ar gyfer gwyliau’r haf, gan ganiatáu i’r gwaith o ddatblygu’r ardal gyfagos fynd rhagddo.  

 

“Bydd y ffordd newydd yn caniatáu mynediad i Faes Parcio Harbour Road ar hyd Sarn yr Ynys yn ogystal ag i mewn ac allan o ddatblygiad y Glannau.  Fodd bynnag, caiff y ffordd allan o’r maes parcio ei gyfyngu i deithio tuag at y Glannau. Hyd nes bydd camau olaf y gwaith o adeiladu ffyrdd y Glannau wedi eu cwblhau, bydd y ffordd o’r Sarn yn system unffordd dros dro, gan ganiatáu i draffig o Ynys y Barri adael un ai ar hyd y ffordd honno neu dros y Sarn fel yr arfer.

 

“Rydyn ni’n credu y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i breswylwyr lleol ac i obeithion yr ardal, sy'n parhau i fynd o nerth i nerth."

 

Dywedodd Richard Keogh, Cyfarwyddwr Technegol Persimmon Homes: “Mae consortiwm y Glannau yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd y ffordd newydd, i’r datblygiad newydd ar y naill law ac i’r rhwydwaith drafnidiaeth yn ehangach ar y llaw arall. Mae cwblhau'r ffordd newydd mewn pryd ar gyfer gwyliau’r haf wedi bod yn uchelgais ar gyfer y consortiwm a’r Cyngor ill dau ac mae’n wych gweld hyn nawr yn cael ei wireddu.”

 

Mae’r ffordd gyswllt newydd ar hyd y Glannau yn un o nifer o welliannau i gysylltiadau trafnidiaeth Ynys y Barri yn y blynyddoedd diweddar. Cwblhawyd gwelliannau i’r Sarn, a oedd yn cynnwys uwchraddio’r palmentydd a’r lôn feicio, ym mis Mehefin. Rhoddwyd trefniadau rheoli traffig newydd ar waith ar gyffordd y Ship Inn yn ystod haf 2015.