Top

Brig

Arwyddion Ymwybyddiaeth Cyflymder yn weithredol

27 Gorffennaf 2016

Mae arwyddion Negeseuon Adborth i Yrwyr bellach ar waith mewn dau leoliad ar hyd Dinas Road ym Mhenarth, i godi ymwybyddiaeth ynghylch cyflymder a chasglu gwybodaeth am gyflymder cyffredinol y traffig.

 

Mae’r arwyddion wedi eu rhaglennu i ddangos cyflymder wrth i gerbyd ddynesu ar gyflymder sy’n uwch na 30mya a bydd wedyn yn arddangos y cyflymder y bydd y gyrrwr yn ei wneud wrth basio. 


Rhagwelwn y bydd yr arwyddion yn aros yn eu lle am dri mis, ac wedyn bydd y data a gasglwyd, ynghylch cyflymder y cerbydau ar y ffyrdd dan sylw, yn cael ei goladu.  Defnyddir y wybodaeth i benderfynu a oes problem goryrru yn y lleoliadau ac a oes angen cymryd camau gorfodi pellach. 


Caiff yr arwyddion eu defnyddio ar y cyd â chyfrifyddion traffig awtomatig, i roi darlun llawnach o’r llif traffig.
Dywedodd y Cyng. Peter King, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Mae’r Cyngor wedi gosod pâr o arwyddion ymwybyddiaeth cyflymder ar Dinas Road, Penarth i wella diogelwch ar y priffyrdd, gan atgoffa gyrwyr o’u cyfrifoldeb i yrru ar gyflymder diogel.


“Mae diogelwch defnyddwyr ffyrdd a cherddwyr yn hollbwysig a gobeithiwn y bydd y fenter uchod yn llwyddo i dawelu meddwl y gymuned leol fod y cyngor yn rhagweithiol wrth addysgu ynghylch camau gorfodi cyflymder mewn ardaloedd preswyl.”