Top

Brig

Cyflwyno cynnig i fuddsoddi £44m yn ysgolion uwchradd Y Barri

 

30 Mehefin 2016

 

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn trafod cynnig a fyddai’n golygu bod £44m yn cael ei fuddsoddi mewn dwy ysgol uwchradd gymysg i ferched a bechgyn yn y Barri i gymryd lle ysgolion uwchradd presennol Barry Comprehensive a Bryn Hafren.

 

Os caiff ei gymeradwyo gan Gabinet y Cyngor dydd Llun 4 Gorffennaf, bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ym mis Medi. Yn amodol ar gloriannu’r ymateb i’r ymgynghoriad hwnnw, gallai’r ysgolion newydd fod yn agor eu drysau ym mis Medi 2018. 

 

Buasai’r ysgolion newydd ar yr un safleoedd â dwy ysgol unrhyw cyfredol y Barri. Mae £11.5m wedi cael ei glustnodi i’w fuddsoddi mewn adeiladau a ddefnyddir ar hyn o bryd gan ysgol uwchradd Bryn Hafren, a £32.5m ar gyfer adeilad ysgol newydd a chanolfan rhagoriaeth ymddygiad ar safle Barry Comprehensive Buasai 1,100 o leoedd ar gael yn y ddwy ysgol newydd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: ‘Rydyn ni’n ymwybodol bod rhieni a disgyblion yn y Barri wedi bod yn awyddus i newid i addysg gymysg. Bydd cynllun newydd y Cyngor i drawsnewid addysg cyfrwng Saesneg yn y Barri’n cyflawni hyn, ac yn cyfrannu at gyflawni ein hymrwymiad hirsefydlog i fuddsoddi yn nyfodol plant a phobl ifanc Bro Morgannwg. 

 

‘Mae llwyddiant Cymuned Dysgu Penarth yn dangos yr effaith y gall adnoddau o’r radd flaenaf eu cael ar gyrhaeddiad yn ogystal ag ar lesiant disgyblion. Mae gwaith adeiladu eisoes ar y gweill ar Gymuned Dysgu Llanilltud Fawr, ac os byddwn yn cytuno ar y cynllun arfaethedig hwn ac yn derbyn cefnogaeth rhieni a disgyblion yn ystod yr ymgynghoriad, bydd gwaith yn dechrau ar gyfleu adnoddau o’r un safon uchel yn y Barri.

 

’Yn dilyn ei benderfyniad i beidio â gweithredu’r cynnig a gyflwynwyd yn 2014, sefydlodd Cyngor Bro Morgannwg fwrdd ymgynghorol i adolygu dewisiadau ar gyfer dyfodol addysg uwchradd yn y sir. Ymhlith aelodau’r bwrdd roedd penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr y tair ysgol dan sylw, cynrychiolwyr yr ysgolion cynradd sy’n eu bwydo, addysg uwch ac addysg bellach ac uwch aelodau tîm Dysgu a Sgiliau’r Cyngor. Bu’r grŵp hwn yn ystyried barn rhieni, disgyblion a staff fel y’i mynegwyd yn yr ymgynghoriad blaenorol, a chomisiynodd gynllun ymgysylltu sylweddol i lywio cynllun newydd i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri. 

 

Oherwydd bod ysgolion Bryn Hafren a Barry Comprehensive yn rhannu’r un dalgylch, buasai creu dwy ysgol newydd cymysg yn golygu bod angen ail-lunio ffiniau’r dalgylchoedd.

 

Yn amodol ar ystyriaeth gan y Cabinet, buasai ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau ar 5 Medi 2016. Buasai’n agored i bawb sy’n ymddiddori yn y cynnig, yn enwedig rhieni, disgyblion a staff, a buasai’n rhedeg am chwe wythnos. 

 

Mae ymgynghoriad ar wahân yn cael ei gynnal ar hyn o bryd parthed buddsoddi £19m yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg i gynyddu nifer y lleoedd addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ym Mro Morgannwg. Er bod y ddau gynnig wedi eu llunio gan yr un bwrdd ymgynghorol, nid oes cysylltiad rhwng y ddau gynnig a gallant ddatblygu yn annibynnol ar ei gilydd.