Top

Brig

Wythnos Gofalwyr 6–12 Mehefin

6 Mehefin 2016

Ymgyrch flynyddol i gynyddu ymwybyddiaeth o ddarparu gofal yw Wythnos Gofalwyr. Mae’n amlygu’r heriau mae gofalwyr yn eu hwynebu ac yn cydnabod y cyfraniad maent yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU.

Bydd nifer o ddigwyddiadau lleol yn cael eu cynnal ym Mro Morgannwg i ddathlu’r wythnos. 

 

Dydd Llun 6 Mehefin - Sesiwn Arbennig y Ffederasiwn Rhieni ar gyfer yr Wythnos Gofalwyr Cyfarfod am 11am am goffi yn Ystafelloedd Te Gwalia yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Caerdydd.  Croeso i ofalwyr Caerdydd a'r Fro.  (dylai gofalwyr ffonio 02920 565917 neu anfon e-bost at hasina@parentsfed.orgi gadarnhau eu bod yn bwriadu mynychu)


Dydd Llun 6 Mehefin - Grŵp cymdeithasol Crossroads Penarth ar gyfer gofalwyr a'u unigolyn dibynnol sydd â dementia rhwng 2pm - 3.30pm yn Eglwys y Bedyddwyr Stanwell Road, Penarth.  Digwyddiad cymdeithasol i ofalwyr a'u perthynas dibynnol sydd â dementia neu salwch meddwl y maent wedi'i ddatblygu yn hwyr yn ystod eu bywyd.  Bydd gennym siaradwr gwadd a fydd yn siarad am hanner awr, a byddwn yn treulio gweddill yr amser yn sgwrsio dros de/coffi a bisged.  Ffoniwch 02920 700057 neu anfonwch e-bost at counsellor@crossroads-vale.org ukam ragor o wybodaeth.


Dydd Mawrth 7 Mehefin - 10am - 12pm Siop Iechyd Hŷn, Y Barri.  Mae cymorth Emosiynol ac Ymarferol ar gael gan eich Grŵp Epilepsi lleol ym Mro Morgannwg, ffoniwch 01446 732385 i gael rhagor o fanylion.


Dydd Mawrth 7 Mehefin – 2pm - 4pm Caffi Gofalu am Ofalwyr Marie Curie (ar agor i ofalwyr sy'n gofalu am rywun y mae ganddynt salwch angheuol).  Dewch i gyfarfod ein tîm, a fydd yn cynnig cyngor yn y Caffi hwn i Ofalwyr:  Nyrs Marie Curie, cynrychiolydd cyfreithiol a chynghorydd budd-daliadau (cysylltwch â Sarah Johnson 02920 426023 am ragor o fanylion).


Dydd Mercher 8 Mehefin - 9.30am - 11.30am Stondin Wybodaeth ym Meddygfa Deuluol Gorllewin y Fro.  Bydd Swyddog Datblygu Gofalwyr y Fro ar gael yn y Dderbynfa er mwyn darparu gwybodaeth i ofalwyr.  Bydd gwybodaeth i ofalwyr ar gael yn Llyfrgell y Bont-faen hefyd.


Dydd Mercher 8 Mehefin - 10.00am – 12.30pm Fforwm Cyd-greu Newid Iach y Fro –Cyfarfod Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn Neuadd Llantonian, Boverton Road, Llanilltud Fawr, CF61 1TF.  Dyma gyfle i chi gyfarfod y Gwasanaeth Ambiwlans, cael gwybod am yr hyn y mae'n ei wneud a chael y cyfle i fynegi eich barn.  Os hoffech fynychu, dylech archebu eich lle trwy:ffonio Shelagh ar 02920 368888 est 255 neu anfon e-bost at:  shelagh.maher@diverse.cymru 


Fel rhan o WG 2016, bydd Tîm Profiad Cleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn cynnal nifer o stondinau gwybodaeth i ofalwyr.  Bydd gofalwyr yn cael y cyfle i siarad gydag aelod o'r tîm, a fydd yn gallu darparu gwybodaeth a'u cyfeirio at ffynonellau help perthnasol.  Dewch i drafod eich sefyllfa ofalugyda ni.  Bydd gennym stondinau ar y diwrnodau/amserau canlynol:

  • Dydd Mercher 8 Mehefin 9am - 12pm Stondin Wybodaeth yn y Ganolfan Wybodaeth yn Ysbyty Llandochau (gyda Bipolar UK)
  • Dydd Iau 9 Mehefin 10am - 12pm Siop Iechyd Hŷn Age Connects 38 Holton Road Y Barri
  • Dydd Iau 9 Mehefin 1.30pm – 4pm –Ysbyty Llandochau –Canolfan Wybodaeth (gan gynnwys Stondin Wybodaeth Caffi Gofalwyr yn y Ganolfan Wybodaeth yn Ysbyty Llandochau 1.30pm)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Suzanne Becquer-Moreno ar 02920 745307


Dydd Gwener 10 Mehefin - Sesiwn alw heibio rhwng 10am - 2pm ynghylch offer codi a chario yn y Ganolfan Gwasanaethau Busnes, Hood Road, Y Barri, CF62 5QN  Cynhelir y sesiwn hon gan Elspeth Cameron (cydlynydd codi a chario y Fro).Bydd modd gweld offer symudedd a chymhorthion/addasiadau byw.


Bydd gan Ysbyty Felindre, Stondin Wybodaeth yn yr adran cleifion allanol ac yn y prif goridor, a Llyfrgell Y Barri (arddangosfa yn y ffenestr), wybodaeth i ofalwyr trwy gydol yr Wythnos Gofalwyr.


Dydd Llun 13 Mehefin - 12pm – 2pm – Stondin Gwybodaeth i ofalwyr yng Nghyntedd YPC (Gyda Bipolar UK)  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Suzanne Becquer-Moreno, Cynghorydd Cymorth Profiad Cleifion ar 02920 745307.


Am ragor o wybodaeth am weithgareddau'r Wythnos Gofalwyr, trowch at www.carersweek.org a chliciwch ar Get Involvedac yna ar ddolen Find an event.