Top

Brig

Mae’r Ymgynghoriad ar Ehangu Darpariaeth Addysg Gymraeg wedi dechrau

 

21 Mehefin 2016

 

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynnig i ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ei safle presennol i ddiwallu’r galw am addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg wedi dechrau.


Mae’r cynnig yn argymell cynyddu nifer lleoedd uwchradd presennol yr ysgol o 1,151 gan 299 o leoedd i ateb y galw erbyn mis Medi 2020.


Ymhlith y cynigion arfaethedig eraill mae maes chwarae 3G newydd i’r ysgol, a gwelliannau i’r dderbynfa, y maes parcio a mannau awyr agored. 


Mae cyfle i’r disgyblion, y rhieni, yr athrawon a’r llywodraethwyr fynegi eu barn ar y cynnig yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad, a fydd yn agored tan 1 Awst 2016.


Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri ym mis Mai 2015, mae’r cynigion wedi cael eu hailystyried gan fwrdd ymgynghorol oedd yn cynnwys cynrychiolaeth gan gyrff llywodraethu’r ysgolion, penaethiaid, addysg bellach ac uwch, swyddogion y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg.


Bydd cynnig i drawsnewid y ddwy ysgol uwchradd un rhyw yn y Barri yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor ym mis Gorffennaf, ac os caiff ei gymeradwyo, cynhelir ymgynghoriad yn ei gylch ym mis Medi 2016. 


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, ‘Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed wrth bawb sy’n ymddiddori yn nyfodol addysg Gymraeg yn y Fro. Mae’r cynigion cyffrous yma’n cynnig dyfodol disglair i’r ysgol boblogaidd, lwyddiannus hon.’


Am wybodaeth bellach, ewch i: www.valeofglamorgan.gov.uk/ehangucyfrwngcymraeg