Top

Brig

Dechrau Diogel

 

15 Mehefin 2016

 

Bu tîm Dechrau’n Deg Bro Morgannwg yn ymweld â’r Barri yn ddiweddar i gynnal digwyddiad diogelwch i’r teulu oedd yn targedu rhieni a gofalwyr.

 

Fel rhan o Wythnos Diogelwch Plant, cynigiwyd cyngor i drigolion y Barri ar ddiogelu plant, ac yn benodol sut gall defnydd dyfeisiau llaw dynnu sylw pobl oddi ar blant wrth iddynt ofalu amdanynt.

 

Cynhaliwyd y digwyddiad yn King Square ar y cyd â nifer o fudiadau partner, yn cynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Heddlu De Cymru, oedd yno i gyfleu’r brif neges – ‘Diffodd Technoleg’ – ochr yn ochr â darparu gweithgareddau i’r teulu cyfan eu mwynhau.Flying Start Safety Event, 2016

 

Dangosodd ymchwil diweddar a gynhaliwyd gan y Child Accident Prevention Trust (CAPT) sut mae ffonau symudol a dyfeisiau llaw eraill yn achos risg o ddamweiniau difrifol i blant. Dywedodd un o bob pedwar rhiant bod eu plant wedi bod mewn damwain neu prin wedi osgoi un oherwydd eu bod nhw fel oedolion yn canolbwyntio ar eu dyfais electronig.

 

Mae’r ymchwil yn dangos hefyd bod y duedd i ‘ddiffodd sylw’ yn dod yn fwy cyffredin ymhlith plant hefyd, a bod un mewn chwech wedi cael eu hanafu mewn damwain – fel camu i’r ffordd heb edrych yn gyntaf – am eu bod yn edrych ar eu ffonau symudol. Yn ystod digwyddiad Dechrau’n Deg yn y Barri, pwysleisiwyd yr angen i ‘danio’r sylw’ o ran yr hyn sydd o’ch cwmpas yn hytrach na’r hyn sydd ar eich ffôn.

 

Cynllun Llywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg, a’i nod yw ‘gwella datblygiad, iechyd a llesiant y plentyn wrth iddo baratoi i fynd i’r ysgol’. Mae’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys gofal plant rhan amser yn rhad ac am ddim i blant 2-3 oed a mynediad i gynlluniau magu plant a datblygiad iaith plant.

 

Bu’r digwyddiad diogelwch yn llwyddiant ysgubol, a daeth llu o bobl i fwynhau ac i  ddysgu y gall rhieni roi sylw addas i’w plant a’u cadw’n fwy diogel drwy ddiffodd cyfarpar technolegol ar adegau allweddol yn ystod y dydd.

 

Dywedodd Claire Haydon, Swyddog Dechrau’n Deg “Cafodd pawb ddiwrnod arbennig, ac roedd yn wych gweld y teuluoedd yn ymwneud â’r holl wasanaethau oedd yn bresennol. Rydyn ni wedi derbyn adborth da iawn, ac rydyn ni’n ddiolchgar i bawb a gyfrannodd at lwyddiant yr achlysur.”

 

Nod Dechrau’n Deg yw cael effaith gadarnhaol ar fywydau plant ledled Cymru. Am wybodaeth bellach am weithgareddau Dechrau’n Deg yn y Fro, ewch i  www.valeofglamorgan.gov.uk/flyingstart